امام صادق علیه السلام فرمود:

دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردى از نسل من قیام کند که به حکم داوود و سلیمان قضاوت کند، از مردم شاهد و دلیل نخواهد و درباره هر کس به حق حکم کند.»

منبع: بحار الانوار ۵۲ / ۳۱۹ حدیث ۲۱٫ ص ۳۲٫ حدیث ۲۲٫