عربستان

خانواده هاي عربستان عادات خاصي دارند، ازجمله به خاطرخوش يمني و نويد ماه مبارک رمضان لوازم و اثاثيه منزل خود را تغيير مي دهند. درعربستان هزاران مسلمان درايام ماه رمضان ازسپيده صبح درتمام نقاط براي اداي مناسک عمره وعبادت اقدام مي کنند . جراک آنها بعد ازنمازعشاء به به راز و نياز و دعا مي پردازند تاجاييکه مردان وزنان هرکدام دردسته اي جداگانه جمع مي شوند ومردان درباره احاديث ديني بحث مي کنند و “جراک ” را که پوست خشک شده ميوه است را دود مي کنند. سفره سحري زنان هم به آماده کردن سفره سحر وافطار مي پردازند و تا اذان صبح بيدارمي مانند. غذاي آنها درطول ماه رمضان خرما، قهوه عربي، گوشت چرخ کرده و ماهي است.

محمدرضا اسدزاده،خبرانلاين