مقدمه

عالم جوانى، آمیزه‌اى شیرین و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتیاق و احساس و اندیشه در زندگى انسان است. جوانان، شریان گرم و حیاتى جوامع، وجدان آگاه و بیدار ملت ها و بازوان کارآمد و تواناى دولت ها محسوب مى شوند. درایت و هوشمندى اسلامى و انقلابى ایجاب مى کند که با تلاش و مجاهدت عمومى و بهره گیرى از توانایى ها و امکانات ملى، فضاهاى سالم فرهنگى براى پرورش روح هاى شفاف و روشن جوانان فراهم شود تا گل ایمان و معنویت در گلستان وجودشان بشکفد و گلاب کمال و فضیلت در بوستان ضمیرشان بجوشد.

برنامه کانون خانوادگى

ـ تشویق و ترغیب جوانان به نرمش و ورزش ساده در محدوده فضاى آزاد خانه و خانواده

ـ تهیه امکانات و وسایل لازم براى سرگرمى هاى سالم فکرى نسل جوانان در محیط خانواده

ـ ترغیب جوانان به استفاده از نشریات و مجلات مفید ورزشى براى سرگرمى در محیط خانواده

ـ انتقال تجربیات مفید ورزشى و بازى هاى سنّتى براى سرگرمى نسل جوان در کانون خانواده

ـ آموزش و توجیه جوانان در خصوص شیوه هاى تنظیم برنامه هاى اوقات فراغت در خانواده

ـ ایجاد تعادل در فعالیت هاى گوناگون جوانان اعم از کار، عبادت، استراحت، ورزش و تفریحات

ـ تنظیم برنامه هاى غذایى نوجوانان در جهت حفظ آمادگى بدنى و تأمین سلامت روانى آنان

ـ فراهم ساختن شرایط و فضاى سالم فرهنگى و ایجاد امنیت خاطر براى نسل جوان در محیط خانواده

ـ اجراى ورزش صبحگاهى در فضاهاى سبز و پارک هاى عمومى به کمک مربیان ورزش

ـ اقدام و مبادرت به گردش هاى دسته جمعى در باغ ها، پارک ها و فضاهاى سبز همراه با جوانان

ـ اختصاص ساعاتى از اوقات فراغت جوانان به تماشاى مسابقات ورزشى و تفریحى تلویزیون

ـ حضور جوانان و اعضاى خانواده براى تماشاى بازى هاى نمایشى و جشنواره هاى ورزشى

ـ همکارى و همراهى والدین با جوانان در ورزش هاى کوهستانى و تفریحات سالم در تعطیلات هفتگى

ـ توجیه نسل جوان در خصوص وسیله بودن ورزش و اجتناب از هدف سازى آن در زندگى

ـ تلاش در جهت تقویت روحیه حق طلبى، آزادگى، گذشت و فداکارى در ورزشکاران جوان

ـ تشویق جوانان به ورزش هاى سنّتى به منظور تکوین و تقویت روحیه جوانمردى و فتوّت در آنان

ـ تلاش در جهت فراهم ساختن شرایط و امکانات عضویت جوانان در باشگاه ها و مؤسسات ورزشى

ـ همکارى مستمر با کانون هاى فرهنگى و ورزشى در جهت غنى سازى برنامه هاى تفریحى جوانان

ـ حضور والدین در مسابقات ورزشى نهادهاى فرهنگى و تربیتى براى تشویق فرزندان (به تفکیک جنس)

ـ تهیه جوایز و هدایاى ورزشى براى فرزندان ورزشکار و ممتاز در مسابقات رشته هاى ورزشى

ـ آگاه ساختن نسل جوان نسبت به ضرورت فراگیرى شیوه هاى دفاع شخصى و آیین رزمى

ـ ایجاد فضاى سبز و گلستان هاى کوچک و محدود در محیط خانواده براى استفاده و سرگرمى جوانان

ـ استفاده از موسیقى سنّتى ایران براى ایجاد آرامش و تأمین بهداشت روانى جوانان در خانواده

ـ برنامه ریزى فصلى براى سرگرمى جوانان با صید و شکار در طبیعت اطراف محل زندگى

برنامه محیط هاى آموزش و دانشگاهى

ـ آموزش انواع بازى هاى محلى و سنّتى به نسل جوان در واحدهاى آموزشى و مراکز فرهنگى وابسته

ـ ایجاد فرصت براى جوانان در استفاده از ورزش هاى همگانى متناسب با فضاى فرهنگى مدرسه و دانشگاه

ـ سنجش توانایى هاى خاص بدنى جوانان جهت انتخاب رشته هاى ورزشى متناسب با استعداد آنان

ـ تدوین و تنظیم برنامه شیوه هاى سالم سازى جسم و روان در جریان فعالیت هاى زندگى

ـ استفاده از مؤسسات و مجتمع هاى ورزشى منطقه براى سرگرمى و تفریح دانش آموزان و دانشجویان

ـ ایجاد مکان هاى ورزشى براى دختران جوان در مؤسسات آموزشى و محیط هاى دانشگاهى

ـ برنامه ریزى در جهت تعمیم اندیشه ابزارى ورزش و اجتناب از هدف سازى آن در زندگى جوانان

ـ تقویت روحیه حق طلبى، آزادگى، گذشت و جوانمردى در جوانان به کمک ورزش هاى پهلوانى

ـ توجیه و تفهیم جوانان ورزشکار در ابعاد اخلاقى و فرهنگى و مراعات موازین اسلامى در عرصه ورزش

ـ تهیه امکانات اولیه و مقدماتى براى تمرینات ساده ورزشى جوانان در واحدهاى مختلف آموزشى

ـ ترغیب جوانان به ورزشهاى رزمى و دفاعى به منظور تقویت روحیه مقاومت و ایستادگى در آنان

ـ فراهم ساختن امکانات و شرایط تشکیل تیم هاى ورزشى و برگزارى مسابقات در رشته هاى مختلف

ـ برگزارى مسابقات ویژه بازى هاى سالم فکرى بین دانش آموزان و دانشجویان در ساعات فراغت آنان

ـ برگزارى مسابقات ورزشى بین دانش آموزان و دانشجویان در سطح منطقه اى، کشورى و جهانى

ـ برگزارى المپیادهاى ورزشى براى دانشجویان ورزشکار در سطح دانشگاه هاى داخل و خارج کشور

ـ معرفى ورزشکاران نمونه و ممتاز در مدارس و دانشگاه ها و اعطاى جوایز شایسته به آنان

ـ برگزارى جلسات هفتگى در خصوص تبادل تجربیات و معرفى ابعاد تربیتى ورزش براى جوانان

ـ نمایش فیلم هاى مستند درباره نقش فرهنگى و تربیتى ورزش در پیشگیرى از مفاسد اجتماعى

ـ برپایى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى جوانان به منظور ایجاد نشاط و آمادگى براى فعالیت هاى زندگى

ـ تشکیل اردوهاى فرهنگى ـ ورزشى و تنظیم برنامه هاى ویژه براى تقویت روحیه جمعى و سازگارى جوانان

ـ تنظیم برنامه هاى مقطعى براى نسل جوان در خصوص ورزش هاى کوهستانى در روز هاى تعطیل

ـ استفاده از تلویزیون آموزشى براى نمایش مسابقات ورزشى و معرفى فنون ورزشى به نسل جوان

ـ اهتمام نسبت به تهیه جزوات و نشریات خاص آموزش فنون رشته هاى ورزشى براى نسل جوان

ـ تنظیم برنامه برگزارى سیرک ورزشى و بازى هاى نمایشى در مراکز آموزشى کشور (فصلى)

برنامه محله زندگى

ـ استقرار امکانات و وسایل ورزشى در خانه فرهنگ محله براى استفاده جوانان در روزهاى تعطیل

ـ تشکیل تیم هاى محلى از نوجوانان و جوانان در محله هاى شهرى و روستایى به کمک نهادهاى محلى

ـ برگزارى مسابقات ورزشى بین تیم هاى محلى و اعطاى جوایز شایسته به تیم ها و افراد برگزیده

ـ استفاده مقطعى از ابزارهاى ورزشى و تفریحى براى سرگرمى و نشاط جوانان در مناطق مختلف

ـ تهیه نشریات ورزشى براى مطالعه و سرگرمى فکرى جوانان در باشگاه ها و سالن هاى ورزشى محلات

ـ نام گذارى سالن ها و باشگاه هاى ورزشى محلى به اسامى ورزشکاران نمونه و مردمى در مناطق مختلف

ـ تنظیم برنامه در خصوص دیدار جوانان ورزشکار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان محله

ـ همکارى و همراهى والدین با جوانان در ورزش هاى ساده و همگانى مکان هاى ورزشى محلات

ـ استفاده از فضاهاى باز و زمین هاى خارج از محدوده براى ایجاد زمینه ورزشى فوتبال و والیبال

ـ توسعه فضاهاى سبز، باغ ها و گردشگاه هاى محلى و منطقه اى براى تفریح و سرگرمى جوانان

ـ ارتباط مستمر مربیان تربیتى و مربیان ورزش با جوانان در مکان هاى ورزشى محلات و مناطق

ـ تشکیل کمیته بهداشتیاران جوان براى اعمال مراقبت هاى بهداشتى در جریان فعالیت هاى ورزشى

ـ تزیین کوچه هاى محله زندگى در اعیاد و جشن هاى ملى و مذهبى با همیارى جوانان محلات

ـ ایجاد کانون هاى محلى براى تجمع و تفریحات سالم جوانان به کمک شهردارى هاى مناطق مختلف

ـ ایجاد سالن هاى کوچک سرپوشیده در پارک هاى محلى براى ورزش و سرگرمى جوانان در روز هاى تعطیل

ـ همکارى داوطلبانه جوانان با خانه هاى فرهنگ در برگزارى ورزش هاى نمایشى براى ساکنان محله

ـ بکارگیرى تلویزیون در باشگاه هاى محلى جهت نمایش مسابقات مهم ملى و جهانى براى جوانان

ـ تأسیس مکان هاى ورزشى جهت تمرینات ساده و انفرادى جوانان در محله هاى شهرى و روستایى

ـ تهیه کامپیوتر و ابزارهاى بازى فکرى براى سرگرمى جوانان در خانه فرهنگ محلات

ـ تأسیس صندوق ورزش براى تهیه امکانات ورزشى جوانان در محله ها به کمک شهردارى هاى مناطق

ـ ایجاد گلستان ها و فضاهاى سبز براى زیبا سازى محلات و باغبانى جوانان در اوقات فراغت

ـ استفاده از نوارهاى طبیعت و موسیقى سنّتى در پارک ها براى تأمین بهداشت روانى اهالى محل

ـ بکارگیرى جوانان ورزشکار براى کنترل و مراقبت و تأمین آرامش و امنیت عمومى محلات

ـ اختصاص فضاهایى به منظور ایجاد میدان اسب سوارى و تیر اندازى براى سرگرمى جوانان

برنامه کانون هاى فرهنگى و هنرى

ـ برنامه ریزى در خصوص آمیختن ورزش با آموزش هاى تربیتى، مذهبى و اخلاقى جوانان

ـ برگزارى دوره هاى آموزش رزمى و دفاعى براى تقویت روحیه حماسى و سلحشورى جوانان

ـ اجراى مسابقات ورزشى به تناسب سن، جنس، سطح توانایى ها و مهارت هاى فنى نسل جوان

ـ اهداى جوایز ارزنده و کاپهاى ورزشى به ورزشکاران برگزیده جوانان در مسابقات مختلف

ـ تهیه دستگاه هاى بازى فکرى و سرگرم کننده براى استفاده نوجوانان در اوقات فراغت

ـ تخصیص تعدادى از سالن هاى عمومى کانون ها براى تمرینات ورزشى نوجوانان ورزشکار

ـ تلاش در جهت شناسایى انواع ورزش هاى محلى و سنّتى براى معرفى اطلاع رسانى به نوجوانان

ـ تبیین جاذبه هاى صادق و کاذب ورزش براى جوانان جهت توسعه آگاهى و بینش اجتماعى آنان

ـ تنظیم برنامه براى بکار گیرى ورزش در جهت تقویت روحیه آزادگى، آزاد منشى و وارستگى جوانان

ـ معرفى ضوابط شرعى در عرصه ورزش براى تنظیم رفتارها و مناسبات ورزشکاران با یکدیگر

ـ ایجاد تعادل و توازن در فعالیت هاى ورزشى و فراغتى جوانان بر اساس برنامه ریزى شبانه روزى

ـ فراهم ساختن ابزارها و امکانات رفاهى جوانان در برنامه هاى داخلى کانون هاى فرهنگى ـ هنرى

ـ استفاده از تلویزیون آموزشى براى نمایش فیلم هاى مستند ورزشى در اوقات فراغت جوانان

ـ پخش مسابقات ورزشى در سطح ملى و جهانى براى جوانان در ساعات فراغت و روزهاى تعطیل

ـ نمایش فیلم هاى آموزنده در خصوص معرفى اهل فتوت و آداب و رسوم زندگى جوانمردان به نوجوانان

ـ اختصاص سالنى از محل کانون هاى فرهنگى به بازى هاى فکرى و کامپیوترى و مطالعات ورزشى جوانان

ـ برگزارى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى سرگرمى جوانان در مناطق مختلف شهرى و روستایى

ـ نمایش سیرک و ورزش هاى رزمى و پهلوانى براى جوانان در مناطق مختلف شهرى، روستایى و عشایرى

ـ تشکیل اردوهاى فرهنگى ـ ورزشى براى گذران مفید اوقات فراغت نسل جوان (فصلى)

ـ کنترل و مراقبت رفتارى ورزشکاران در اردوها و برنامه هاى جمعى آنان در اوقات فراغت

ـ تشکیل کمیته بهداشتیاران جوان براى اعمال مراقبت هاى بهداشتى در فعالیت هاى ورزرشى کانون ها

ـ احیا و تقویت ورزش هاى سنّتى خصوصاً ورزش باستانى (زور خانه اى) و کشتى پهلوانى

ـ معرفى و تشویق ورزشکاران نمونه در مناسبت هاى مقتضى با حضور مسئولان، والدین و مربیان

ـ برگزارى مراسم تجلیل و تقدیر از ورزشکاران ممتاز و نمونه جوان در سطح ملى (الگوسازى)

برنامه مساجد و کانون هاى مذهبى

ـ تبلیغ به منظور دمیدن روح تعهد، حمیت، تعاون و همکارى بین ورزشکاران جوان از منابر

ـ طرح و معرفى نمونه ها و الگوهاى رفتارى از صالحان و جوانمردان براى ورزشکاران جوان

ـ همکارى با مؤسسات و سازمان هاى ورزشى در نشر و تبلیغ موازین اخلاقى و ارشاد فکرى جوانان

ـ همکارى با نهادهاى فرهنگى و تربیتى به منظور تسهیل فعالیت هاى ورزشى و سرگرم کننده نسل جوان

ـ ایجاد سرگرمى هاى مفرّح در کانون هاى فرهنگى مساجد و مراکز دینى براى گذران اوقات فراغت جوانان

ـ تخصیص محلى از بناى مساجد به ورزش هاى رزمى و دفاعى جوانان عضو کانون هاى مذهبى

ـ انتخاب مربیان مؤمن و صالح براى تربیت بدنى و تمرینات ورزشى جوانان مستعد و علاقه مند

ـ فراهم ساختن امکانات براى جوانان علاقه مند به ورزش از طریق خود یارى مؤمنین محل

ـ تشکیل تیم هاى ورزشى از جوانان عضو کانون هاى فرهنگى مساجد و انجمن هاى مذهبى مناطق

ـ همکارى هیات و انجمن هاى مذهبى محله هاى شهرى و روستایى با تیم هاى ورزشى مختص جوانان

ـ برگزارى مسابقات محلى بین کانون هاى فرهنگى مساجد در امور ورزشى و سرگرمى هاى سالم

ـ حضور امام جماعت مساجد در مراسم اهداى جوایز و ورزشکاران برگزیده در مسابقات ورزشى

ـ همراهى امام جماعت مسجد با کوهنوردان جوان براى آموزش هاى دینى در جریان کوهپیمایى

ـ استفاده از وجوهات شرعیه براى پوشش فعالیت هاى ورزشى و سرگرمى هاى سالم جوانان محلّه

ـ استفاده از کمک هاى مردمى اماکن مذهبى و مشاهد مقدسه براى پوشش امور فراغتى جوانان

ـ فراهم ساختن امکانات و وسایل زیارتى ورزشکاران به مشاهد مقدسه و امکان متبرکه کشور

ـ جمع آورى وجوهات شرعیه و کمک هاى مردمى انجمن هاى مذهبى جهت ایجاد تأسیسات ورزشى

ـ توسعه و تجهیز مکان هاى ورزشى ویژه جوانان به کمک در آمدهاى سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ـ مجهز ساختن پایگاه هاى مقاومت بسیج به کامپیوتر براى بازى ها و سرگرمى هاى فکرى جوانان

ـ استفاده از تلویزیون و ویدئو براى نمایش مسابقات ورزشى ملى و جهانى در مساجد و انجمن ها

ـ برگزارى اردوهاى ورزشى و تفریحى جهت ایجاد سرگرمى هاى سالم و مفرّح براى جوانان منطقه

ـ تأسیس زورخانه براى تعمیم ورزش باستانى و روحیه پهلوانى در فضاى فرهنگى مساجد

ـ نمایش حرکات موزون ورزشى به مناسبت اعیاد و جشنهاى ملى و مذهبى در کانون هاى فرهنگى مساجد

ـ تهیه ابزارها و وسایل بازى فکرى و سرگرم کننده براى کانون هاى فرهنگى مساجد و مراکز دینى

برنامه محیط هاى شغلى و ادارى

ـ ایجاد تعادل و توازن در فعالیت هاى ورزشى، استراحت و کار و تلاش جوانان در محیط کار و شغل

ـ آموزش ورزش هاى رزمى و دفاعى به کارگران و کارمندان جوان در محیط هاى شغلى و ادارى

ـ تهیه وسایل و ابزارهاى لازم براى بازى هاى فکرى کارمندان و کارگران در محیط هاى شغلى و ادارى

ـ اختصاص مکان هاى ورزشى و تفریحى در دستگاه هاى دولتى براى استفاده جوانان در اوقات فراغت

ـ افزایش قابلیت ها و تقویت توانایى هاى جوانان در ایجاد سرگرمى هاى ساده و ایجاد تنوع در فعالیت ها

ـ تخصیص سالنى در محل اشتغال جوانان براى سرگرمى و ایجاد تنوع در فعالیت هاى روزمره

ـ ایجاد فرصت براى استفاده جوانان شاغل از برنامه هاى ورزشى صدا و سیما در اوقات فراغت

ـ برگزارى مسابقات ورزشى براى کارکنان مؤسسات ادارى و شغل در تعطیلات هفتگى و سالانه

ـ احیا و تقویت ورزش هاى سنّتى خصوصاً کشتى براى جوانان در واحدهاى ادارى و شغلى

ـ ساماندهى به فعالیت داوطلبانه جوانان شاغل جهت تشکیل تیم هاى ورزشى در رشته هاى مختلف

ـ تنظیم برنامه هاى اردویى براى ورزشکاران برگزیده در مسابقات ورزشى مؤسسات و ادارات دولتى

ـ تأسیس زورخانه در مجتمع هاى ادارى و شغلى براى تمرینات ورزشى کارمندان و کارگران جوان

ـ همکارى داوطلبانه کارمندان و کارگران در تزیین و زیباسازى جلوه هاى ظاهرى محیط کار و شغل

ـ اجراى نمایش هاى جذاب در محیط هاى شغلى و ادارى براى سرگرمى و نشاط کارکنان جوان

ـ فراهم ساختن امکانات بازدید از نمایشگاه ها و موزه هاى مردم شناسى براى جوانان شاغل

ـ برگزارى جشنواره هاى ورزشى براى کارمندان و کارگران جوان در مؤسسات ادارى و شغلى (فصلى)

ـ تنظیم قراردادنامه هاى دوره اى جهت استفاده کارمندان و کارگران از امکانات مؤسسات ورزشى

ـ ایجاد گلستان ها و فضاهاى سبز در محیط هاى شغلى براى استفاده جوانان شاغل و اوقات فراغت

ـ تهیه وسایل و امکانات براى سرگرمى هاى سالم و تفریحى جوانان در محیط هاى نظامى و انتظامى

ـ برگزارى مسابقات و جشنواره هاى ورزشى در محل استقرار نیروهاى نظامى و انتظامى (فصلى)

ـ ایجاد فضاهاى ورزشى و تفریحى در پادگان ها براى سرگرمى و استفاده سربازان و درجه داران

ـ فراهم ساختن امکانات و تفریحات سالم فکرى و جسمى براى سربازان و درجه داران جوان

ـ تشکیل تیم هاى کوهنوردى جهت تأمین صلابت و استوارى جسم و سلامت روانى نسل جوان

ـ تنظیم برنامه جهت استفاده سربازان و درجه داران از میدان هاى اسب سوارى و تیراندازى

برنامه نهادهاى مرده

ـ برنامه ریزى در خصوص ایجاد فضاهاى فرهنگى ـ ورزشى سالم جهت اشاعه ورزش بین جوانان

ـ همکارى با مسئولان اردوگاه هاى تربیتى در جهت فراهم ساختن امکانات اردوهاى ورزشى جوانان

ـ همکارى با سازمان هاى ذیربط در تأسیس مکان ورزشى ویژه دختران جوان در مناطق شهرى و روستایى

ـ ارتباط با مراکز فرهنگى و آموزشى در جهت تأمین تدارکات ورزشى براى ورزشکاران بى بضاعت

ـ کمک به انجمن هاى ورزشى به منظور تأمین اعتبارات و هزینه هاى لازم براى ورزش همگانى

ـ همکارى تدارکاتى براى برگزارى نمایش هاى ورزشى (سیرک) در مراکز آموزشى و فرهنگى کشور

ـ همکارى با شهردارى ها در ایجاد کانون هایى براى جوانان محلات و فراهم ساختن امکانات تفریحى آن

ـ همکارى با نیروهاى انتظامى جهت اداره ورزشگاه ها در جریان برگزارى مسابقات ورزشى جوانان

ـ واگذارى مقطعى تأسیسات نهاد هاى مردمى براى ورزش و تفریحات سالم جوانان در روز هاى تعطیل

ـ همکارى با مراکز آموزشى و تربیتى در توسعه و تجهیز کانون هاى فرهنگى براى فعالیت هاى فوق برنامه

ـ کمک به تیم هاى ورزشى محلات و مناطق در تأمین تدارکات اساسى برگزارى مسابقات ورزشى

ـ کمک به جوانان داوطلب در حفظ محیط زیست و ایجاد فضاهاى سبز و دلپذیر در مناطق شهرى

ـ همکارى با بهداشتیاران در خصوص تأمین کمک هاى اولیه بهداشتى براى جوانان ورزشکار

ـ تلاش در جهت شناسایى انواع ورزش هاى سنّتى و مردمى رایج در مناطق روستایى و عشایرى کشور

ـ تأمین بخشى از هزینه هاى برگزارى مسابقات ورزشى جوانان در مناطق روستایى و عشایرى کشور

ـ همکارى با سازمان تربیت بدنى جهت برگزارى جشنواره هاى ورزشى در جشن ها و اعیاد ملى و مذهبى

ـ برگزارى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى در مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط اقلیمى و فرهنگى

ـ تشویق و قدردانى از ورزشکاران نمونه و ممتاز در مناسبت هاى فرهنگى و اجتماعى (جشن ها و اعیاد)

ـ همکارى با سازمان تربیت بدنى جهت احداث مکان هاى ورزشى براى جوانان ورزشکار مناطق محروم

ـ تزیین و زیباسازى جلوه هاى ظاهرى کوچه هاى محلات به کمک جوانان داوطلب و ساکنان مناطق

ـ اهتمام نسبت به ورزش معلولان و جانبازان از طریق همکارى فعال با بنیاد جانبازان انقلاب اسلامى

ـ همکارى با نهادهاى فرهنگى در برگزارى گردشها و اردوهاى برون شهرى براى جوانان مناطق مختلف

ـ ایجاد کلبه هاى طعام در ورزشگاهها و مسیرهاى کوهپیمایى با همکارى دستگاه هاى ذیربط

ـ همکارى با سازمان زندان ها و کانون هاى اصلاح و تربیت در تأمین تدارکات ورزشى براى جوانان بزهکار

صدا و سیما

ـ تبلیغ در خصوص تعمیم و اشاعه ورزش و تفریحات سالم بین نسل جوان (بسیج ورزشى)

ـ تبلیغ و اشاعه فرهنگ سالم ورزشى و حاکمیت اخلاق بر فعالیت هاى ورزشى و تفریحى جوانان

ـ ترغیب ورزشکاران جوان به حفظ و پاسدارى از ارزش هاى اسلامى در فعالیت هاى ورزشى

ـ تبلیغ در جهت دمیدن روحیه تعهد، تعاون، همیارى و همکارى گروهى در جوانان ورزشکار

ـ تقویت روحیه حق طلبى و ستم ستیزى جوانان ورزشکار و تشویق آنان به گذشت و فداکارى در جوانان

ـ آموزش شیوه هاى سالم سازى جسم و روان در جریان فعالیت هاى زندگى، ورزش و تفریحات

ـ تأکید بر اجتناب جوانان از بطالت و بیکارى و تحذیر آنان از سرگرمى هاى تحذیرى و اعتیاد

ـ ترغیب و تشویق جوانان به ایجاد سرگرمى هاى سازنده و نشاط انگیز براى گذران مفید اوقات فراغت

ـ تخصیص برنامه براى ورزش صبحگاهى و ترغیب جوانان به آماده سازى بدن براى فعالیت روزانه

ـ تهیه و تنظیم برنامه هاى اساسى در خصوص آموزش فنون و مهارت هاى ورزشى به نسل جوان

ـ تهیه گزارش مصوّر از ورزش هاى سنّتى جهت تبلیغ و اشاعه ورزش هاى محلى و پهلوانى کشور

ـ تشویق جوانان به ورزش هاى کوهستانى و رزمى جهت افزایش قدرت و مقاومت بدنى آنان

ـ تهیه فیلم هاى کوتاه از زندگى و سیره جوانمردان و قهرمانان ورزشى (الگوسازى در ورزش)

ـ پخش مسابقات ورزشى ویژه جوانان در سطح مدارس، دانشگاه ها و محیط هاى ورزشى و تربیتى

ـ تهیه گزارش ویژه از جریان مسابقات منطقه اى و کشورى جوانان در اردوگاه هاى ورزشى و تربیتى

ـ مراعات اعتدال در تفسیر مسابقات ورزشى و اجتناب از تبلیغات کاذب و هیجان انگیز در ورزش

ـ پخش مستقیم مسابقات ملى و جهانى در یکى از شبکه هاى تلویزیونى و صداى جمهورى اسلامى

ـ پخش اخبار ورزشى دختران و برنامه هاى هفتگى با توجه به موازین اخلاقى و احکام شرعى

ـ پخش گزارش مصوّر جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى سرگرمى جوانان در اوقات فراغت

ـ معرفى ورزشکاران قهرمان و نمونه مناطق مختلف کشور جهت الگوسازى ورزشى براى جوانان

ـ انعکاس اخبار و گزارش هاى مربوط به فعالیت هاى ورزشى جوانان در مناطق روستایى و عشایرى کشور

ـ تهیه گزارش مصوّر جهت انعکاس آخرین رویدادهاى ورزشى در برنامه هاى ویژه جوانان

ـ تهیه گلچینى از مسابقات و رویدادهاى ورزشى جهان براى سرگرمى جوانان در اوقات فراغت

ـ برگزارى میزگردهاى ویژه جوانان جهت بررسى و تفسیر رویدادهاى مهم ورزشى ایران و جهان

برنامه مطبوعات و نشریات

ـ تبلیغ در خصوص اشاعه ورزش همگانى و آمیختن فعالیت هاى ورزشى با آموزش هاى اخلاقى

ـ تبلیغ در جهت ایجاد تعادل روانى در جوانان و جلوگیرى از هدف شدن ورزش در زندگى آنان

ـ آموزش والدین و مربیان در جهت شیوه هاى تنظیم برنامه زندگى و فعالیت هاى فراغتى و تفریحى جوانان

ـ تهیه مقالات علمى در خصوص معرفى انواع رشته هاى ورزشى به جوانان مشتاق و علاقه مند

ـ ترغیب جوانان به تلاش در جهت احیاى ورزش هاى محلى و سنّتى سازگار با فرهنگ اسلامى

ـ تبلیغ در جهت ترغیب جوانان به فعالیت هاى ورزشى به منظور نجات از بطالت و انحرافات اجتماعى

ـ طبع و نشر مقالاتى در زمینه تقویت روحیه حق طلبى، آزادگى، گذشت و جوانمردى در جوانان

ـ تدوین اصول و ضوابط شرعى و شیوه هاى حاکمیت اخلاق اسلامى بر محیط هاى ورزشى و تفریحى

ـ طرح و تبیین آثار مفید تعاون و همکارى جمعى و آثار منفى تکروى و خود محورى در فعالیت هاى ورزشى

ـ طرح و تبیین جاذبه هاى صادق و کاذب ورزش در جهت هدایت فکرى و فرهنگى نسل جوان

ـ اجتناب از بت سازى قهرمانان ورزشى و پرهیز از ایجاد هیجانات کاذب و مقطعى در تبلیغات ورزشى

ـ طرح نیازها و گرایش هاى فراغتى و ورزشى جوانان به کمک بررسى ها و نظرخواهى هاى علمى از نسل جوان

ـ طرح زندگینامه و سجایاى اخلاقى جوانمردى و ورزشکاران پیشکسوت براى الگوسازى در عالم ورزش

ـ تهیه گزارش مصوّر از فعالیت هاى ورزشى جوانان در مناطق شهرى، روستایى و عشایرى کشور

ـ انعکاس اخبار و رویدادهاى ورزشى ایران و جهان در روزنامه ها و نشریات هفتگى و ادوارى

ـ اختصاص صفحاتى از روزنامه ها و نشریات هفتگى به ورزش جوانان در مناطق روستایى و عشایرى

ـ تنظیم برنامه هاى بهداشت جسمى و روانى براى آمادگى جوانان در فعالیت هاى ورزشى و تفریحى

ـ معرفى پارک ها و تفرّجگاه هاى سرسبز و طبیعت سرشار از زیبایى و طراوت ایران به جوانان

ـ تهیه خبر وگزارش مستند از آخرین دستاوردها و پیشرفت هاى ورزشى جوانان در سطح جهانى

ـ معرفى جوانان ورزشکار و نمونه براى تشویق و تجلیل از مقام و منزلت آنان در جامعه ورزشى

ـ آموزش و تربیت عکاس و خبرنگار ورزشى از جوانان مشتاق و علاقه مند به ورزش در مناطق مختلف

ـ انتشار مجلات ورزشى براى جوانان جهت پوشش اخبار ورزشى آنان در سراسر کشور

ـ انتشار مجله «ورزش دختران» براى تشویق و ترغیب دختران به ورزش و تربیت بدنى

ـ تهیه خبر جهت انعکاس فعالیت هاى ورزشى جانبازان و معلولان در بخشى از نشریات هفتگى

منبع: جوانان و تجربه زندگی در اوقات فراغت؛ ص ۱۵ – ۲۳