سگال (۱۹۸۶) تحقیق دقیق و کاملى بر روى ۱۵۰۰ نفر از دانش آموزان کلاس هفتم تا دوازدهم را در آلاسکا انجام داده است، او بیان مى کند سه انگیزه براى مصرف دارو وجود دارد.

۱– انگیزۀ کنار آمدن

۲- انگیزۀ تجربۀ دارو

۳- انگیزۀ تأثیر همسالان

این انگیزه ها نیازهاى بیان شده نوجوانان را نشان مى دهند که مى توانند با راه هاى دیگر مصرف دارو آشنا شوند.

اولین نیاز براى مهارت هاى کنار آمدن، فقط نیاز یک نوجوان نیست، بلکه بخشى به والدین بزرگسالان و حرفه های مراقبت از سلامت روان مربوط مى شود، که به عنوان کانون معنادار پیشگیری در بیماریهاى وابسته به استرس ظاهر مى شود.

دومین انگیزه، نیازشدید نوجوان براى مواجهه با خطرات، به منظور امتحان هویت و خودکارآمدى را بیان می کند. ممانعت از این پدیده ى رشدى طبیعی، از طریق معیارها و نقش هاى پیش محافظتى و سخت، ممکن است به رفتار شورشى منجر شود.

سومین انگیزه، فشار همسالان، مشکل بیشترى می باشد براى اینکه نوجوانان شروع به جستجوى راهنمایی از همدیگر مى کنند. هم چنین هر گاه یک کودک شروع به مصرف دارو کند، او اتکا به اطلاعات و ارزش هاى همسالان خود دربارۀ مصرف دارو را شروع مى کند(بومریند ۱۹۸۵).

برنامه هاى پیشگیرى اثر بخش باید به طور جدی رشد و گسترش رهبران همسالان را براى گروه هاى نوجوانان مورد ملاحظه قرار دهد.

ظاهراً یک برنامه مدرسه محور براى نوجوانان باید مورد بررسى قرار گیرد و همانند پیام هاى پیشگیری اولیه برنامه هاى ویژه اى را براى نوجوانان مورد توجه قرار دهد.

منبع: کودکان پیش دبستانى و سوء مصرف مواد: راهبردهایی براى پیشگیرى و مداخله / تألیف پدرو جى لکا، توماس دی، واتس، مترجمان: لیلى انگجی، محمد مجتبی زاده، ویراستار دکتر ابوالفضل کرمی،. تهران: روان سنجی، ۱۳۸۴
مترجم: محمد مجتبى زاده