به گفته شیخ طوسی «ابوسفن» از اصحاب علی علیه‏السلام بود وی همان ابوالسفر (سعید بن یُحمِد) همدانیِ کوفی است که در صفّین حضور داشت. ابن حجر وی را از راویان حدیث ابن عباس و دیگران یاد می‏ کند و از ابن معین و ابو حاتم نقل می‏ کند که او مردی مورد وثوق، مطمئن و راست‏گو بوده است و وفات او را در سال ۱۱۲ یا ۱۱۳ هجری ذکر نموده است

پی نوشت ها :

۱- همان، ص ۶۶، ش ۴۵ ؛ وقعه صفین، ص ۳۲۸ ؛ شرح ابن ابی الحدید، ج ۸، ص ۱۲

۲- تهذیب التهذیب، ج ۳، ص ۳۷۲

منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱