پنج امامزاده معروف به امامزاده هادى و مهدى (ع) در گرگابى واقع شده است. اين زيارتگاه مركب از دوبناى كنارهم است كه داراى يك صحن مشترك هستند. ساخت يكى از بناها به بيش از120 سال پيش باز مى گردد. دراين عمارت شاهزاده ناصرالدين يكى از فرزندان امام زين العابدين (ع) همراه دو تن از فرزندانش يعنى شاهزاده هادى (ع) و شاهزاده مهدى (ع) مدفونند.

بناى ديگر ازآثار سده ششم يا هفتم هـ . ق است . دراين ساختمان دو خواهر و برادر ، معروف به شاهزاده جعفر(ع) و سكينه خاتون (س) مدفونند كه از ديگر فرزندان شاهزاده ناصرالدين به شمارمى روند. سنگ مزار داخل ضريح اين زيارتگاه مربوط به پانصد سال پيش است . كاشى هاى آبي فيروزه اى اين بنا نيز به همان دوران تعلق دارد.