سال ۱۳۸ قمرى

ابواسماعیل، أبا بن أبى عیاش فیروز، که به وى دینار بصرى و دینار عبدى نیز گفته مى شد، در نخستین روز ماه رجب المرجب سال ۱۳۸ قمرى و به قولى پس از سال ۱۴۰ و به قول دیگر در حدود سال ۱۴۰ بدرود حیات گفت.

وى، در زمره اصحاب امام جعفر صادق(ع) و از محدثان شیعه محسوب مى گردد ولى ضعیف الحدیث بوده و وضع کتاب سلیم بن قیس به وى نسبت داده شده است.

رجال شناسان عامه، وى را تضعیف نمودند. به هر روى، افرادى چون عمر بن اذینه، ابراهیم بن عمر یمانى و حماد بن عیسى از او نقل حدیث نمودند.(۱)

۱-  اصحاب الامام صادق(ع) (عبدالحسین شبسترى)، ج۱، ص ۳۰