ريچارد هراير دکمجيان يک مسيحى ارمنى است که به گفته خود، در يکى از کشورهاى اسلامى منطقه متولد شده و پرورش يافته است. وى استاد علوم سياسى دانشگاه دولتى نيويورک و دانشگاه کاليفرنياى جنوبى است. دکمجيان فارغ‏التحصيل دانشگاه کلمبيا بوده که به زبانهاى انگليسى، عربى، فرانسه و فارسى نيز احاطه دارد. وى نظريه‏پرداز امور خاور ميانه در مؤسسه خدمات خارجى Foreign Service Institute وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا مى باشد. دکمجيان پيش از اين، در سمتهاى مشاور آژانس توسعه بين‏المللى وزارت امور خارجه و مشاور آژانس . Agency for International Development اطلاعات ايالات متحده خدمت نموده است.

آثار

از دکمجيان کتب و مقالات زيادى در زمينه مسائل خاورميانه و اسلام سياسى معاصر به چاپ رسيده است که مى توان به موارد زير اشاره نمود:

1. اسلام در انقلاب، بنيادگرايى در جهان عرب (1985)، [Islam in Revolution, Fundamentalism in theArab World] اين کتاب توسط آقاى دکتر حميد احمدى به فارسى ترجمه شده و انتشارات کيهان آن را به چاپ رسانده است.

2. الگوهاى رهبرى سياسي: مصر، اسرائيل و لبنان (1975)، [Patterns of Political Leadership: Egypt, Israeland Lebonon]

3. مصر در دوره ناصر (1971)، [Egypt under Nasir]

4. «خيزش اسلامگرايى سياسى در عربستان سعودى »، ميدل ايست جورنال، پاييز 1994.، [The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia]

5. «احياى اسلامي: سازمان‏دهنده، طبقات و نتايج‏» در کتاب سياست‏بازخيزى اسلامى، به ويراستارى شيرين هانتر (1988) [“Islamic Revival: Catalyst, Categories, andConsequences,” In the Politics ofIslamicRevivalism, edited by Shireen Hunter

RICHARD HRAIR DEKMEJIAN –

به کوشش:مهدى شوشترى
منبع :اسلام و غرب ، شهريور 1378، شماره 25