در بيان نمازهاى شبهاى ماه رمضان،و دعاهاى روزهاى آن‏كه مشهور است،و علامه مجلسى در كتاب زاد المعاد در فصل آخر ماه رمضان آنها را ذكر كرده و احقر در اين قسمت،به بيان آنچه آن بزرگوار نوشته اكتفا مى‏ كنم:

نماز شب اول:چهار ركعت، هر ركعت حمد و پانزده مرتبه سوره توحيد. شب دوم:چهار ركعت،در هر ركعت حمد و بيست مرتبه سوره قدر. شب سوم:ده ركعت،در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحيد. شب چهارم:هشت ركعت،در هر ركعت حمد و بيست مرتبه سوره قدر. شب پنجم:دو ركعت،در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحيد،و پس از سلام صدر بار صلوات.غ شب ششم:چهار ركعت،در هر ركعت حمد و سوره تبارك. شب هفتم:چهار ركعت،در هر ركعت حمد و سيزده مرتبه سوره قدر.

شب هشتم:دو ركعت،در هر ركعت حمد و ده مرتبه سوره توحيد و پس از سلام هزار مرتبه سبحان اللّه. شب نهم:شش ركعت در فاصله ميان نماز شام و هنگام خوابيدن،در هر ركعت حمد،و هفت مرتبه آية الكرسى‏ و پس از پايان نماز پنجاه بار صلوات. شب دهم:بيست ركعت در هر ركعت حمد و سى مرتبه سوره توحيد. شب يازدهم:دو ركعت،در هر ركعت حمد و بيست مرتبه سوره كوثر. شب دوازدهم:هشت ركعت،در هر ركعت حمد و سى مرتبه سوره قدر. شب سيزدهم:چهار ركعت در هر ركعت حمد و بيست‏ و پنج مرتبه سوره توحيد.

شب پانزدهم:چهار ركعت،در دو ركعت اول پس از حمد صد مرتبه سوره توحى،و در دو ركعت ديگر بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحيد. شب پانزدهم:دوازده ركعت در هر ركعت حمد و دوازده مرتبه سوره تكاثر. شب هفدهم:دو ركعت،در ركعت،اول حمد و هر سوره‏اى بخواهد،و در ركعت دوم حمد و صد مرتبه سوره توحيد،و پس از سلام صدر بار:لا اله الاّ اللّه‏ شب هجدهم:چهار ركعت در هر ركعت حمد و بيست ‏و پنج مرتبه سوره كوثر. شب نوزدهم:پنجاه ركعت،در هر ركعت حمد و يك مرتبه سوره زلزال. شب بيست تا بيست‏ و چهارم:در هر كدام هشت ركعت با هر سوره‏اى كه ميّسر شود. شب بيست‏ و پنجم:هشت ركعت،در هر ركعت حمد و ده مرتبه سوره توحيد. شب بيست‏ و ششم:هشت ركعت،در هر ركعت حمد و صد مرتبه سوره توحيد. شب بيست‏ و هفتم:چهار ركعت،در هر ركعت حمد و سوره ملك،

و اگر نتوانست بيست‏ و پنج مرتبه سوره توحيد. شب بيست‏ و هشتم: شش ركعت،در هر ركعت حمد و صدر مرتبه آية الكرسى،و صدر مرتبه سوره توحيد،و صد مرتبه سوره‏ كوثر،و پس از نماز صد بار صلوات.فقير گويد:نماز شب بيست‏ و هشتم موافق آنچه من يافتم به اين صورت است:شش ركعت،در هر ركعت حمد و ده مرتبه آية الكرسى،و ده مرتبه سوره كوثر،و ده مرتبه سوره توحيد،و پس از نماز صد بار صلوات. شب بيست‏ و نهم:دو ركعت،در هر ركعت حمد،و بيست مرتبه سوره توحيد. شب سى‏ ام:دوازده ركعت،و در هر ركعت حمد و بيست مرتبه سوره توحيد و پس از سلام صدر بار صلوات،و اين نمازها چنان‏كه بيان شد هر دو ركعت به يك سلام است.