در بیان نمازهاى شب‌ و دعاهاى روزها، علامه مجلسی(ره) در زادالمعاد در فصل آخر اعمال ماه مبارک رمضان ذکر فرموده است:

نماز شب اول

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید

نماز شب دوم

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه
انا انزلناه

نماز شب سیم

ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید

نماز شب چهارم

هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه
انا انزلناه

نماز شب پنجم

دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه
اللهم صلى على محمد و آل محمد

نماز شب ششم

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره
تبارک الذى بیده الملک

نماز شب هفتم

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه
انا انزلناه

نماز شب هشتم

دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه
سبحان الله

نماز شب نهم

شش رکعت میان نماز شام و خفتن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسى و بعد از اتمام پنجاه مرتبه
اللهم صلى على محمد و آل محمد

نماز شب دهم

بیست رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه توحید

نماز شب یازدهم

دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه
انا اعطیناک الکوثر

نماز شب دوازدهم

هشت رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه
انا انزلناه

نماز شب سیزدهم

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید

نماز شب چهاردهم

شش رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه
اذا زلزلت

نماز شب پانزدهم

چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید

نماز شب شانزدهم

دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه
الهیکم التکاثر

نماز شب هفدهم

دو رکعت در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه
لا اله الا الله

نماز شب هجدهم

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه
انا اعطیناک الکوثر

نماز شب نوزدهم

پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه
اذا زلزلت
و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه بخواند زیرا که مشکل است در یک شب دو هزار و پانصد مرتبه
اذا زلزلت
خواندن

نماز شب بیستم تا بیست و چهارم

در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسر شود.

 

نماز شب بیست و پنجم

هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید

نماز شب بیست و ششم

هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید

نماز شب بیست و هفتم

چهار رکعت در هر رکعت حمد
و تبارک الذى بیده الملک
و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید

نماز شب بیست و هشتم

شش رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسى و صد مرتبه توحید و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صـد مـرتبه صلوات بر محمد و آل محمد

نماز شب بیست و نهم

دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید

نماز شب سی‌ام

دوازده رکعت در هر رکـعت حمـد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محـمد و ایـن نـمازها چنانکه مذکـور شـد هـر دو رکـعت بـه یـک سـلام اسـت.