عنوان: نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان
مولف: دکتر علی ستاری
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

فلسفه برای کودکان، طرفداران زیادی در ایران دارد. با این وجود مبانی فلسفی این برنامه با توجه به مبانی فلسفی حاکم بر نظام تربیتی کشور ما که متأثر از فلسفه تربیت اسلامی است، مطالعه نشده است. این کتاب، مبانی فکری و فلسفی برنامه درسی فلسفه برای کودکان را بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی نقد و بررسی می‌کند. این نقد، با تأکید بر حکمت متعالیه صورت گرفته است. شواهد، نشانگر اشتراکات و اختلاف‌هایی میان برنامه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است.

مطالب کتاب، دستمایه خوبی برای معلمان، مربیان فلسفه برای کودکان، دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی به ویژه دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی و کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

این کتاب در ۶ فصل به رشته تحریر درآمده است:

  • فصل اول: کلیات
  • فصل دوم: مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان
  • فصل سوم: مبانی فلسفی حکمت متعالیه
  • فصل چهارم: مقایسه مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان و حکمت متعالیه
  • فصل پنجم: نقد
  • فصل ششم: باهم‌نگری و نتیجه‌گیری