امکاناتی که در بهشت وجود دارد فوق مظاهر تمدن دنیایى و امروزی است. حیات اخروى اساساً ویژگى هایى برتر از زندگى این جهان دارد . اصولا لذت و پاداش آن عالم با این عالم قابل مقایسه نیست. درعالم آخرت هر چیز به طور خالص است ، خواه عذاب باشد یا نعمت های بهشتی ؛ یعنی لذت ها با رنج و سختی همراه نیست ، در حالی که لذت های این عالم ، هیچ یک خالص نیست. در بهشت هر آنچه انسان اراده کند ، برای او فراهم است ، پس اگر انسانی چیزی مانند نعمت های این عالم را اراده کند ، برای او فراهم می شود ؛ البته آن چیز عینا همان چیز دنیا نخواهد بود ، چون نظام و قانون و موجودات آن عالم با این عالم متفاوت است.

در بهشت باغ های وسیع به پهنای آسمان ها وزمین (۱) وپوشیده از انواع درخت ها با همه گونه میوه رسیده ودر دسترس (۲) وساختمان های با شکوه و نهرهای آب زلال(۳) وشیر وعسل و شراب طهور(۴)،واز هر چیزی که مورد میل و رغبت بهشتیان باشد(۵) وفوق خواسته های آنان وجود دارد. (۶)بهشتیان با لباس های حریر وپرنیان وانواع زینت های آراسته(۷) ورودر روی یک دیگر بر تخت های زیبا وبسترهای نرم تکیه می دهند وبه حمد و سپاس الهی می پردازند(۸) وسخن بیهوده ای بر زبان نمی آورند و نمی شنوند(۹) ، نه سرما ایشان را می آزارد ونه گرما(۱۰) ، نه رنج وخستگی وملالی دارند(۱۱)ونه ترس و اندوهی(۱۲) ، ونه در دل،کینه و کدورتی. (۱۳)پیش خدمتان زیبا در اطرافشان حرکت می کنند(۱۴) وجام های شراب بهشتی به آنان می نوشانند که لذت و نشاط زاید الوصفی می بخشد و هیچ گونه آفتی ندارد(۱۵) واز انواع میوه ها وگوشت مرغان تناول می کنند(۱۶) واز مصاحبت همسران زیبا ومهربان و نا آلوده بهره می برند. (۱۷)

واز همه بالاتر، از نعمت روحی ، رضوان الهی برخوردارمی شوند(۱۸) ولطف هایی از پروردگارشان دریافت می دارند که ایشان را غرق سرور می سازد وهیچ کس نمی تواند تصوری از مرتبه ان سرور داشته باشد(۱۹) واین سعادت بی مانند ونعمت های وصف ناشدنی ورحمت و رضوان وقرب الهی برای همیشه ادامه خواهد یافت(۲۰) وپایانی نخواهد داشت. (۲۱)

پی‌نوشت‌ها:
۱ـ سوره آل عمران، آیه ۱۳۳ و سوره حدید، آیه ۲۱٫
 ۲ـ سوره الحاقه، آیه ۲۳ سوره دهر، آیه ۶، ۱۸، ۲۱ و سوره مطففین، آیه ۲۸٫
 ۳ـ سوره بقره، آیه ۲۵ و سوره آل عمران، آیه ۱۵ و ده‌ها آیه دیگر.
۴ـ سوره محمد، آیه ۱۵ و سوره دهر، آیات ۶، ۱۸، ۲۱ و سوره مطففین، آیه ۲۸٫
۵ـ سوره نمل، آیه ۲۱ و سوره فرقان، آیه ۱۶ و سوره زمر، آیه ۳۴ و سوره فصلت، آیه ۳۱ و سوره شورى، آیه ۲۲ و سوره زخرف، آیات ۷۱ و ۷۰ وسوره ق، آیه ۳۵٫
 ۶ـ سوره ق، آیه ۳۵٫
 ۷ـ سوره کف، آیه ۳۱، و سوره حج، آیه ۲۳ و سوره فاطر، آیه ۳۳ و سوره دخان، آیه ۵۳ و سوره دهر، آیه ۲۱ و سوره اعراف، آیه ۳۲٫
 ۸ـ سوره اعراف، آیه ۴۳ و سوره یونس، آیه ۱۰ و سوره فاطر، آیه ۳۴ و سوره زمر، آیه ۷۴٫
 ۹ـ سوره مریم، آیه ۶۲ و سوره نبأ، آیه ۳۵ و سوره غاشیه، آیه ۱۱٫
۱۰ـ سوره دهر، آیه ۱۳٫
۱۱ـ سوره مریم، آیه ۶۲ و سوره نبأ، آیه ۳۵ و سوره غاشیه، آیه ۱۱٫
 ۱۲ـ سوره اعراف، آیه ۳۵ و سوره محمد، آیه ۲۸٫
 ۱۳ـ سوره اعراف،‌ آیه ۴۳٫
 ۱۴ـ سوره طه، آیه ۲۴ و سوره واقعه، آیه ۱۷٫
۱۵ـ سوره‌های صافات، آیات ۴۵ ـ‌ ۴۷ و سوره ص، آیه ۵۱ و سوره طور، آیه ۲۳ و سوره زخرف، آیه ۷۱ و سوره واقعه، آیات ۱۸ ـ‌ ۱۹ و سوره دهر، آیات ۵، ۶، ۱۵ و ۱۹ و سوره نبأ، آیه ۳۴ و سوره مطففین، آیات ۲۵ ـ ۲۸٫
 ۱۶ـ سوره ص، آیه ۵۱ و سوره طور، آیه ۲۲ و سوره ا لرحمن، آیات ۵۲، ۶۸ و سوره واقعه، آیات ۲۰ ـ ۲۱ و سوره مرسلات، آیه ۴۲ و سوره نبأ، آیه ۳۲٫ ۱۷ـ سوره بقره، آیه ۲۵ و آل عمران، آیه ۱۵ و سوره نساء، آیه ۵۷ و سوره صافات، آیه ۴۸ ـ ۴۹ و سوره ص، آیه ۵۲، و سوره زخرف، آیه ۷۰ و سوره دخان، آیه ۵۴٫ ۱۸ـ سوره آل عمران، آیه ۱۵ و سوره توبه، آیه ۲۱ و ۷۲ و سوره حدید، آیه ۲۰ و سوره مائده، آیه ۱۱۹٫ ۱۹) سوره سجده، آیه ۱۷٫ ۲۰ـ سوره بقره، آیه ۲۵ ـ ۲۸ و سوره آل عمران، آیات ۳۶ ، ۹۸ و ۱۰۷٫ ۲۱ـ سوره دخان، آیه ۵۶ و سوره فصلت، آیه ۸ و سوره انشقاق، آیه ۲۵ و سوره تین، آیه ۶٫