یوشع بن نون وصى حضرت موسى(علیه السلام) با بنى اسرائیل به شهر عمالقه لشکر کشید. امیر شهر از مردى عابد به نام بلعم بن باعوراء که زاهد و عالم یهودى بود و اسم اعظم را مى دانست و مستجاب الدعوه بود خواست تا یوشع و بنى اسرائیل را نفرین کنند تا یوشع و بنى اسرائیل مغلوب شوند. بلعم در مقام معارضه درآمد، اسم اعظم را فراموش کرد ولى به امیر شهر نشان داد تا لشکر یوشع هلاک شوند. بلعم بن باعوراء گفت: زنان زینت کرده به پیش بنى اسرائیل بفرست تا به فسق مشغول شوند. بنى اسرائیل مشغول شهوترانى شدند خداى متعال هم مرض طاعون را برایشان فرستاد و هفتاد هزار نفر در عرض سه ماه نابود شدند.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، ص  ۲۱٫