– نزول کتاب آسمانى “زبور” بر حضرت داوود(علیه السلام)

بنا به نقل ابن کثیر، کتاب شریف “زبور” در دوازدهم ماه مبارک رمضان بر “داوود نبى(علیه السلام)” نازل گردید.(۱) حضرت داوود(علیه السلام) از پیامبران بزرگ بنى اسرائیل است و در نبرد میان طالوت و جالوت، با این که خردسالى بیش نبود، به میدان رفت و جالوت ستمگر را به هلاکت رسانید و سال هاى بعد به پیامبرى و پادشاهى بنى اسرائیل نایل شد.(۲) کتاب شریف زبور، پس از چهار صد و هشتاد و دو سال از نزول کتاب شریف “تورات” بر حضرت موسى(علیه السلام)، بر حضرت داوود نبى(علیه السلام) نازل گردید.(۳)

۱- البدایه و النهایه (ابن کثیر)، ج۲، ص ۹۲
۲- قصه هاى قرآن (سید محمد صحفى)، ص ۱۵۹
۳- البدایه و النهایه، ج۲، ص ۹۲