يازهرا(س)

دانی كه چرا سرشك مأنوس عليست؟

يا آه چـــــرا به سينه محبوس عليست؟

يــك مـــــرد نبـــــود تا بگــــويد نامـــرد

اين زن كـه تو ميزنيش ناموس عليست

(جواد هاشمی)