ماه مبارک رمضان در آفريقاي جنوبي

ماه مبارک رمضان در آفريقاي جنوبي همچون اغلب کشورهاي اسلامي ماه جشن رمضان است و لذا برکات اين جشن هم متوجه مسلمانان و هم غير مسلمانان اين کشور مي شود.

مسلمانان آفريقاي جنوبي ملغمه اي از فرهنگ ها و اديان الهي و غيرالهي (آنيميستي) است و تقريباً همه اديان شناخته شده جهان در اين کشور پيرواني دارند و آزادي مذهب در قانون اساسي اين کشور نيز تضمين شده است، اما از ميان همه اين فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، مسلمانان از جايگاه اجتماعي خاصي برخوردار هستند.

آفريقاي جنوبي که به رنگين کمان فرهنگ ها معروف است مسلمانان آن نيز از رنگ ها و نژادهاي مختلف هستند به گونه اي که همه رنگ مسلمان اعم از سياه مرکز آفريقا، سياه روشن تر شمال و جنوب آفريقا، رنگين پوستان هندي، پاکستاني، زرد پوستان اندونزي و مالزيايي و سفيد پوستان اروپايي، عرب و ايراني را در ميان آنها مي توان ديد.

چرا که آفريقاي جنوبي از قديم الايام کشوري مهاجر پذير بوده و به همين دليل همه مهاجران مسلمان آن نيز به نسبت کشور خاستگاه خود، آداب و رسوم و به ويژه مراسم هاي ديني ماه مبارک رمضان را به سبک و سياق خود برگزار مي کنند.

شعائر ديني درهرحال همه آنها مسلمان هستند و گرچه بيشتر از دو درصد از جمعيت 46 ميليوني اين کشور را در بر نمي گيرند، ولي در اين ماه مبارک علاوه بر انجام شعائر ديني همچون روزه داري، انجام کارهاي نيک، برپايي محافل انس با قرآن ، بخش مهمي از آذوقه و قوت روزانه خود را به غير مسلمانان فقير کشورشان اختصاص مي دهند.

روزه داري دراين ماه با وجود روزه داري مسلمانان ‘ همه مساجد کشور پس از نماز عصر براي تهيه انواع غذا به منظوردادن افطاري به فقرا از جمله افراد غيرمسلمان فعال هستند .

بطور مثال مسجد الرحمن در منطقه تقريبا شيعه نشين پرتوريا پايتخت اين کشور از ساعت سه عصر تا بعد از شامگاه پذيراي حدود 500 تن از نيازمندان غير مسلمان است و همين موضوع خود نقش مهمي در نوع نگاه عمومي مردم اين کشور به مسلمانان دارد.

ماه مبارک برکات خدايي ماه مبارک رمضان در آفريقاي جنوبي هم شامل مسلمانان و غير مسلمانان اين کشور است و همين مهم به همراه نيکي مسلمانان به ديگران و اهميت دادن به روحيه برادري و همزيستي شان با ديگر اديان و اقوام، در نوع نگاه احترام آميز غير مسلمانان به آنها تاثير بسزايي داشته و دارد.

مسلمانان به ويژه در ماه مبارک رمضان در ميان هموطنان جامعه و فرهنگ متکثر کشورشان از اعتبار اجتماعي خاصي برخوردار هستند.

تعامل مثبت بين مسلمانان و غيرمسلمانان در اين کشور موجب شده است که غيرمسلمانان نسبت به فرهنگ اسلامي شناخت تقريبا کامل داشته باشند و به دليل جايگاه نسبتا برتر مسلمانان براي آنها احترام خاص قائل شوند و شايد به برخي رفتاري اجتماعي آنها نيز عمل کنند.

غذاي حلال گرچه مسلمانان در اين کشور زياد نيستند ولي در بسياري از فروشگاه هاي اين کشور براحتي غذاهاي با مارک حلال يافت مي شود.

کوتاه سخن اينکه آداب و رسوم و انجام شعائر ديني رمضان در کشور رنگين کماني آفريقاي جنوبي به ميزان تنوع مسلمانان مقيم اين کشور، از تنوع خاص برخوردار است و مشخصا نمي توان گفت که آداب روزه داري اين کشور شبيه کداميک از کشورهاي اسلامي است بلکه بايد گفت که مسلمانان اين کشور ملغمه اي از آداب و رسوم اسلامي را رعايت مي کنند و به همين دليل هم از کمترين تضاد درون ديني نيز برخوردار هستند.

برگرفته از خبرگزاري تقريب