لامائيست‌ها در هر ماه روزهاي 14 و 15 و 29 و 30 تنها از غذاي آردي و چاي تناول مي‌كنند ولي پارسايان ا ين مذهب در طول اين چهار روز تا غروب آفتاب هيچ نمي‌خورند.

حکمت بودا ترجمه محمد جواد ادبي ص ۱۲