آقاى منصور پهلوان ترجمه كمال الدين و تمام النعمة شيخ صدوق( ره) را به انجام رسانده است.

اين اثر در اثبات حيات و غيبت حضرت امام عصر( عج) مى باشد.

نگاهى به ترجمه:

در متون مختلف، غالبا، شرايط كسى كه اقدام به ترجمه متنى مى كند چنين بيان شده است: تسلّط مترجم بر زبان مبدأ كه متن اصلى به آن زبان است، تسلّط بر زبان مقصد كه قرار است متن به آن ترجمه شود، تسلّط بر موضوع متنى كه قرار است ترجمه شود و در نهايت امانتدارى مترجم. نقص در هريك از اين اصول، موجب خطاهايى در ترجمه مى شود، مانند بدفهمى، سوء تعبير و انتقال نادرست مفاهيم.

ترجمه فوق نشان ميدهد كه مترجم تا حد بسيارى داراى شرايط فوق بوده است و درستى و شيوايى در ترجمه هر دو رعايت شده و ترجمه از روانى و رسايى برخوردار است و هر جا كه اين روانى در كار نيست بايد پى برد كه مترجم درستى را بر ساده نويسى ترجيح داده است. براى نمونه: ج 2- ص 546 عن ابى عبد الله( ع) قال: من مات منكم على هذا الامر منتظرا له كان كمن كان فى فسطاط القائم( ع). از امام صادق( ع) روايت كند كه فرمود: هركس از شما به اعتقاد به اين امر بميرد درحالى كه منتظر آن باشد، مانند كسى است كه در خيمه قائم( ع) باشد. ج 1 ص 149. و قد علمنا انّ النبى و الائمة صلوات الله عليهم لا يشفعون الاّ لمن ارتضى الله دينه. و الشّاك فى الامام على غير دين الله، و قد ذكر بموسى بن جعفر( ع) أنّه سيستوهبه من ربّه يوم القيامة« و مى دانيم كه پيامبر و ائمه( ع) شفاعت كسى را نمى كنند، مگر آنكه خداوند دين او را پسندد و كسى كه در امام ترديد كند بر دين خدا نيست و موسى بن جعفر( ع) فرموده است كه فرداى قيامت از پروردگارش عطا و بخشش براى زراره خواهد ساخت». از ويژگيهاى ديگر اين ترجمه نام بردن مترجم از نسخه مورد اعتماد خويش در اين امر بوده است كه نسخه مصحّح ايشان متعلق به مرحوم على اكبر غفارى كه در سال 1390 قمرى به طبع رسيده، مى باشد. با اينكه آقاى سيد حسين مدرسى طباطبايى با مقايسه هايى كه انجام داده اند قائل هستند كه در تصحيح آقاى غفارى افتادگى هايى وجود دارد و برخى از يادداشت ايشان در حواشى كتاب نادرست است( مراجعه كنيد كتاب ماه دين- شماره 84- 83- 1383) از مزاياى ديگر ترجمه آوردن متن عربى و فارسى در يك صفحه كه تطبيق را براى خواننده سهل مى نمايد و در اعراب گذارى متن كوشش بسيارى صورت گرفته است و در ترجمه اشعار عربى براى اينكه از لطافت و شيوايى لازم برخوردار باشد به نظم فارسى برگردان شده است كه اين ترجمه منظوم مورد استفاده خوانندگان قرار گيرد.

ترجمه داراى مقدمه اى است كه در آن به شرح حال مؤلف كتاب و معرفى كتاب كمال الدين بطور كامل پرداخته است و فرق تبريب ايشان با مترجم ديگر اين اثر شيخ آية ا… كمره اى اين است كه كمره اى مقدمه كمال الدين را باب اول شمرده ولى ايشان آنرا همان مقدّمه درج نموده است. ايشان در مقدمه خود متذكر مى شود كه ترجمه پيشين را ديده و لغزشهايى در آن ديده ولى بيان نمى كنند آيا آنها را مورد بهره بردارى قرار داده يا نه؟ و ديگر اينكه وجه تمايز ترجمه خود را با ترجمه هاى پيشين بيان نمى كنند.

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط سازمان چاپ و نشر دار الحديث در دو مجلد و با عنوان چاپ دوم 1382 چاپ و به بازار عرضه گرديده است. مآخذ مقدمه و فهرست مطالب در آخر هر جلد آمده است.