اين كتابخانه شامل قرآن‌هاي خطي بسيار نفيسي است كه تعداد آنها به109قرآن خطي بالغ مي‌گردد و يكي از آنها قرآني منسوب به امام علي عليه السلام  مي‌باشد. محتويات اين كتابخانه در ليستي ثبت شده است كه دركتابخانه موزه بغداد قرار دارد. استاد ناصر نقشبندي ذكر مي‌كند كه بين اين آثار خطي سه قرآن بسيار نفيس به خط كوفي وجود دارد. كتابخانه حرم وگنجينه آن در يكجا نگهداري مي‌شوند.