سال ۳۱۲ هجری قمری

ابوالحسن، علی بن محمد، معروف به “ابن فرات” وزیر شیعه مذهب “مقتدر عباسی”، از آغاز خلافت مقتدر در سال ۲۹۵ تا سال ۳۱۲ قمری، سه بار مقام نخست وزیری وی را بر عهده داشت. (۱) در خلافت مقتدر عباسی، علاوه بر “ابوالحسن بن فرات”، “مؤنس بن خادم” نیز جایگاه محکمی داشت و مقام فرماندهی سپاه را عهده دار بود.

با توجه به این که ابن فرات، شیعه مذهب و مؤنس خادم، سنّی بود، همیشه میان آن دو، در نحوه اداره کشور رقابت بر قرار و هر کدام تلاش می‏کرد که خلیفه وقت را از دیگری بددل و بدگمان کند. چند بار پیروزی با ابن فرات بود ولی برخی از زمان‏ها و رویدادها، مؤنس به پیروزی رسید.

سرانجام، باهجوم جنایت کارانه “ابوطاهر قرمطی” به کاروان حاجیان و کشته و اسیر نمودن تعدادی از آنان که همگی از اهالی بغداد و برخی با خلیفه وقت نیز نسبت خویشاوندی داشتند، زمینه دسیسه مخالفان ابن فرات فراهم شد و وی را به باد انتقاد گرفتند و مردم را بر ضد او شورانیدند و خلیفه را بر علیه وی بددل کردند (۲) و همین أمر سبب گردید که مونس باتحریکات فقها و صاحب منصبان سنّی مذهب، اقدام به دستگیری ابوالحسن ابن فرات و فرزندش “محسن” نماید و پس از شکنجه و آزارهای زیاد، ناجوانمردانه آن دو را به قتل آورد.

کشته شدن آن دو، مصادف بود با سیزدهم ربیع‏ الثّانی، سال ۳۱۲ قمری.(۳)

۱- تجارب الامم، ج ۵، ص ۵۵

۲- همان، ص ۱۸۴

۳- همان، ص ۲۰۳ و وقایع الایام، ص ۲۳۲