درباره ترجمه:

«عصر ظهور» ترجمه كتاب «عصر الظهور» على كورانى به قلم عباس جلالى است.

كتاب با سه مقدمه از ناشر، مترجم و مؤلف در بيان ارزش كتاب، انگيزه ترجمه و نقش مهدويت در جهان غرب آغاز مى‌شود.

كتاب به درخواست مؤلف و توسط عباس جلالى به فارسى ترجمه شده است، ترجمه‌اى معنايى كه علاوه بر روان و سليس بودن، سعى شده تا حد امكان امانت در ترجمه رعايت شود.

فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است. پاورقى‌هاى كتاب به ذكر منابع روايات و توضيح برخى كلمات متن اختصاص دارد.

منبع:

متن كتاب.