با ظهور امام زمان جهان پر از عدل و داد می شود. آیا در این دوره کسی مرتکب افعال قبیح و یا گناه می شود؟

امنیت ، آرامش و راحتی انسان ها در زمان حکومت امام زمان و عدم امنیت و سختی و مشقت انسان هایی که قبل از زمان ظهور حضرت زندگی می کنند، چگونه قابل توجیه است ؟

پاسخ:

امام زمان با ظهور خود جهان را پر از عدل و داد می کند و جامعه ای متعالی و آرمانی را بنیان می گذارد. جامعه آرمانی و مدینه فاضله ای که حضرت ایجاد مینماید، از ویژگیهاى زیر برخوردار است :

۱- حاکمیت فراگیر و جهانی دین خدا: اداره جامعه بشری با سیاست و برنامه دین خدا صورت می گیرد. در عصرظهور حضرت حجت آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق می پذیرد و آرزوی دیرینه همه پیامبران و امانان و مصلحان برآورده می شود.(محمد حکیمی ، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام ، ص ۱۶۱)

۲ –مدینه عدل : هیچ ویژگی به اندازه در حکومت امام زمان روشنی و جلوه ندارد. آن قدرکه در روایات بر ویژگی عدالت گستری امام تأکید شده ، بر سایر مسایل چنین اصرار و ابرامی نرفته است و این ،نشان از برجستگی این مهم در مدینه فاضله اسلامی در عصر ظهور حضرت دارد.

۳- مدینه رفاه و آسایش : مدینه فاضله اسلامی ، مدینه رفاه و آسایش همگانی است . در این جامعه آرمانی ، سخن از کثرت مال ، وفور نعمت ها، بارانهای پی در پی ، سبکباری و رهایی از بارهای سنگین زندگی ، آسودگی از رنج طلب و نیافتن ، سخن از ادای قرض تمام بدهکاران و ادای دَین تمام مقروضان است . سخن از عمران و آبادی تمامی عرصه ءجهان است ، به گونه ای که چون حضرت مهدی ۷قیام کند، همه خرابی ها آباد می شود.(مجله حوزه ، شماره ۷۰ـ ۷۱ ص ۱۷۴)

۴ -مدینه امن و سلام : وعده خداوند مبنی بر این که وحشت و خوفِ مؤمنان را به امنیت و سلام تبدیل می کند، درزمان ظهور حضرت معنا و مصداق کامل می یابد و انسان ها در آن موعد شریف است که می توانند با قلبی آسوده ، سربر بالین آرامش بگذارند و زندگی دنیا را دور از خطرهای دلهره آمیز ببینند.( همان ، ص ۱۷۵)

۵ –حکومت مستضعفان : تشکیل دولت مستضعفان و تحقق بخشیدن به آرمان والای حکومت مستضعفان ، ازبرنامه های اصلی و اقدام های اساسی و تردید ناپذیر امام موعوداست . در جامعه و نظامی که امام زمان بنیان می نهد، زمام همه امور در دست طبقات محروم است و مستضعفان به اداره جامعه می پردازند.

تشکیل جامعه آرمانی با ویژگی هایی که بر شمردیم ، به این معنا نیست که در عصر ظهور حضرت ، کسی مرتکب گناه و معصیت نمی شود، بلکه در آن دوران نیز افرادی به مخالفت با حضرت می پردازند. از این رو زندگی در آن عصربه معنای صالح بودن همه انسان ها نیست . حضرت مهدی به اصلاح جامعه بشری می پردازد و حکومت صالحان را برقرار می کند. انسان های مؤمن که دل به خدا سپرده اند، از امنیت و آرامش بهره مند هستند؛ عاشق حق و عدالت هستند و در هر عصری بر اساس تکلیفی که دارند، انجام وظیفه می کنند و اوامر الهی را انجام می دهند و نواهی را ترک می کنند. شکل گیری جامعه امن در عصر ظهور حضرت مهدی به این معنا نیست که انسان ها تکلیفی ندارند، بلکه در آن عصر نیز انسان های حق مدار و مؤمن حضرت همراه می شوند. شایان ذکر است انسان های مؤمن و خداجو که منتظران واقعی حضرت هستند، همیشه دعا می کنند از همراهان و یاران حضرت می باشند. کسی که توفیق پیدا کند وجامعه اَمن زمان ظهور حضرت را درک کند، انسان سعادتمندی است .

در هر عصر و زمانی ، انسان مکلف به وظایف شرعی است که بر عهده او است ، و این راز و رمز سعادت ورستگاری انسان است ، خواه در عصر غیبت باشد، خواه عصر ظهور حضرت را درک کند.( همان ، محمد حکیمی ، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام)