اين زيارتگاه از دوره صفويه باقى مانده و در روستاى وشنوه قرار دارد . بناى آن داراي ساختمانى چهار ضلعى است كه با گنبدى ترك از كاشي تزيين يافته است . برجدارهاى ساختمان نقاشي قديمى به جاى مانده است . اين نقوش حدود هفتاد سال پيش توسط ” مير حسن نقاش ” انجام شده است.

از ديگر امامزاده هاى استان قم مى توان به موارد زير اشاره نمود: امامزاده ابراهيم در بخش كهك در روستا ي سيرو، امامزاده فاضل از بناهاى دوره قاجاريه در روستا ي بيدهند بخش كهك از دوره صفويه ، بقعه متبركه سكينه خاتون يكى ازنوادگان امام كاظم (ع) كه از سال هاى آغازين دوره صفويه دربخش مركزى روستاى زالون آباد به جاى مانده است ،
بناى شاهزاده مهدى غايب از دوره صفويه در بخش خلجستان روستاى كاسوا، بناى امامزاده عاقب متعلق به دوره قاجاريه در بخش خلجستان روستاى بنابر، شاهزاده ابوطالب از بناهاى دوره صفويه در بخش خلجستان روستاى نويس ، شاهزاده احمدبن على متعلق به سده نهم هـ . ق در بخش خلجستان روستاى كاسوا، بقعه علمدار احتمالاً از سده هاى پنجم وششم هـ. ق در روستاي كياب بخش خلجستان ، بقعه سلطان محمود از دوره صفويه در بخش كهك درروستاى صرم ونيز مقبره شيخ اباصلت در محله مسجد جامع قم از دوره صفويه ، آرامگاه شاهزاده احمد بن محمد حنيفه از آثار سده هاى هشتم تا دهم هـ . ق دركنار امامزاده شاه سيد على قم، امامزاده ابوالعباس احمد (ع) ، مجاور ” در بهشت ” قم از آثار سده هشتم هـ . ق ، امامزاده شاهزاده احمد وعلى حارث در خاكفرج ، امامزاده شاهزاده جعفر غريب مدفن ، يكى از نوادگان حضرت امام كاظم (ع) در شرق شهر قم ، چهار امامزاده از دوره قاجارى در كنار مسجد جامع و گورستان قديمي شهر كهك  هستند و…