در ميان پروتستان ها زمان روزه به خود افراد، کليساها، سازمان ها يا جوامع مسيحى بستگى دارد. برخى به طور کامل از لب زدن به آب و غذا خوددارى مى کنند، اما برخى ديگر تنها به نوشيدن مايعات اکتفا مى کنند و غذاهاى خاصى مى خورند. آن ها از خوردن يک يا چند وعده غذا صرف نظر مى کنند و از تن دادن به وسوسه هاى خوردنى و غيرخوردنى اجتناب مى نمايند.

دانشنامه حوزه نت