اشاره:

علی بن ابی‌طالب مشهور به امام علی(ع) و امیرالمؤمنین (۱۳ رجب سال ۲۳ قبل از هجرت – ۲۱ رمضان سال ۴۰ق)، امام اول همهٔ مذاهب شیعه، صحابی، راوی، کاتب وحی و چهارمین خلیفه از خلفای راشدین نزد اهل سنت است. وی پسرعمو و داماد پیامبر اکرم(ص)، همسر حضرت فاطمه(س)، پدر و جدِّ یازده امام شیعه است. پدر او ابوطالب و مادرش فاطمه بنت اسد بوده است. به گفته مورخان شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت، در کعبه زاده شد و نخستین مردی بود که به پیامبراسلام(ص) ایمان آورد. از نظر شیعه، علی(ع) به فرمان خدا و تصریح پیامبر(ص)، جانشین بلافصل رسول خدا(ص) است.

 

و اما به آن مقدار که در این مختصر از صحابه ى خاص آن حضرت توان نگاشت بعد از فرزندان و خویشان و اقارب آن جناب:

محمد بن ابى بکر- اویس قرنى- مالک بن حارث- زید بن صوحان- صعصه بن صوحان- محمد بن ابى خدیفه- جعده بن هبیره- سعید بن قیس- خواجه ربیع یا ربیع بن خیثم “مدفون به خراسان”- اعین بن صعصور- عبدالرحمن بن صرد- طرماخ- سعید بن جبیر- اصبغ بن نباته- مسلم بن مجاشعى- عثمان بن حنیف- یحیى بن یعمر- جابربن یزید- میثم تمار- حبیب من مظاهر- حارث همدانى- حبه بن جوین- رشید بحرى- عبدالعزیز بن حارث- نعیم بن دجاجه- سفیان بن لیلى- سهل بن حنیف- محقن بن ابى محق- ضراره بن ضمره- قنبر- عبدالله ابى رافع- تمیم بن عمرو- ثابت بن بنانى- حارث بن ربیع- حارث بن قیس- حارث بن همام- خوات بن جبیر- زیاد بن کعب- زید بن وهب- سالم بن ابى جعده- سلمه بن کهیل- سلیمان بن مهرى- سفیان بن یزید- شرجیل- سالم بن سراق- عامر بن شرجیل- عامر بن عبدالله- عبابه بن رفاعه- عبدالله بن حجل – عبدالله بن خباب- عبدالله بن سلمه- عبدالله بن شداد- عبدالله بن صامت- عبدالخیر- عبدالرحمن بن ابى لیلى- کمیل بن زیاد.

و بیش از پانصد تن دیگر که با على (علیه السلام) اجسادى در یک قالب بوده اطاعت از اوامرش را اطاعت از دستورات قرآن مى دانستند و هماره جان به کف آماده ى خدمتگذارى و جانفشانى بوده در برابرش خود و مال و زن و فرزند نمى دانستند، در آن حد که بسا از ایشان دچار بلیات و مهلکاتى غیر قابل تحمل گردیده تا آخرین رمق حیات على على مى گفتند.

منبع:مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن .مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی