کارکرد اصلی حجاب-۴

بنابراین اصل دقت در لباس ملی زنان و مردان کشورمان ما را به این هویت و ملیت می رساند که مخالفت با چنین اصلی مخالفت علنی با هویت ایرانی و اسلامی و ملیت و فرهنگ عمیق و دیرینه ما و از همه مهمتر سرپیچی از قانون دینی و الهی محسوب می شود. "زن های مومن در جامعه ما سعی کنند قدر زن ایرانی مسلمان را بدانند. ارزش…