حضرت نوح(علیه السلام) در اول رجب به کشتى سه طبقه اى سوار شد که طول آن هزار ذرع و عرض آن چهارصد ذرع و بلندى آن چهل ذرع بود.

ساخت آن کشتى چهل سال طول کشیده بود و در یک طبقه آن حیوانات وحشى و در طبقه دیگر حیوانات اهلى و در طبقه دیگر آن حضرت نوح(علیه السلام) و مؤمنین قرار داشتند.

آنها پس از شش ماه و ده روز حرکت، در روز دهم محرم به «جودى» رسیدند و از کشتى خارج شدند.

حضرت نوح(علیه السلام) چهار پسر به نامهاى: کنعان ـ سام ـ حام ـ یافث داشت. «سام» مردى عفیف و نیک سیرت بود.

حضرت نوح(علیه السلام) بعد از طوفان، به اسم هشتاد نفرى که در کشتى بودند، قریه ثمانین را بنا نمود.

قابل ذکر است بعضى نوشته اند اول رجب سوار کشتى شدند و هفتم رجب از کشتى خارج شدند.(۱)

پی نوشت:

۱-حوادث الایام، ص  ۳۶٫