هنگامى که مردم براى برگزارى عید از شهر خارج شده بودند، ابراهیم(علیه السلام) به بتخانه آمد و همه بتها را با تبر، درهم شکست. مردم بعد از مراسم عید نزدیک غروب دسته دسته به شهر باز مى گشتند و براى تجدید عهد به سوى بتخانه مى آمدند، هنگامى که وارد بتخانه شدند، دیدند همه بتها شکسته شده و ابراهیم(علیه السلام) را عامل آن دانستند، به دنبال این جریان ابراهیم(علیه السلام) را به محاکمه کشیدند.
نمرود دستور داد تا ابراهیم(علیه السلام) را بسوزانند، هیزمهاى بسیارى در صحرا جمع نموده و آتش زدند، و ابراهیم(علیه السلام) را با منجنیق به درون آتش پرتاب کردند، جبرئیل(علیه السلام) نزد ابراهیم(علیه السلام) آمد و عرض کرد: آیا حاجتى دارى؟ ابراهیم(علیه السلام) فرمود: به تو نه!! سپس خداودند به آتش دستور داد که اى آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش، بعضى از مورخین نوشته اند ابراهیم(علیه السلام) در آن وقت شانزده سال بیشتر نداشت، نمرود از بناى مرتفعى تماشا مى کرد ناگهان با کمال تعجب مشاهده نمود که ابراهیم(علیه السلام) سالم در میان آتش نشسته است.
(بعضى این قضیه را در هجدهم این ماه نوشته اند).(1)
________
1-حوادث الایام، صفحه 308.