عنوان: خانواده و مسائل مدرسه‌ای کودکان
مولف: علی قائمی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات انجمن اولیان و مربیان 
سال نشر: ۱۳۸۷
نوبت نشر: پنجم
محل نشر: تهران

مسأله تربیت مسأله حیات و ممات ملتهاست. بنای آن در خانواده آغاز می‌شود و در جامعه و مدرسه تکمیل می‌گردد. پدری، مادری و معلمی یک مسئولیت‌پذیری است، آنکس حق دارد خود را در معرض این مسئولیت قرار دهد که قادر به ادای آن باشد وگرنه این نوعی ستم و خیانت به امانت خداوند است.

ما در برابر شرایط فرزندان و در نهایت وضع جامعه خود مسئولیم. ریشه‌های کجروی و انحراف اغلب به ما برمی‌گردد، هم‌چنان که سعادت نسل و جامعه در گرو هشیاری و انجام وظیفه والدین و مربیان است.

“این کتاب را استادان شورای طرح جامع آموزش و مشاوره خانواده، باتوجه به نیازهای آموزشی والدین تدوین کرده‌اند.

مباحث کتاب مشتمل است بر: تربیت دینی، عاطفی واجتماعی و مراقبت جنسی، ویژگی‌های رشد در دوره جوانی و رابطه خانه و مدرسه .خواننده در فصل‌های پایانی با مشکلات تحصیلی نوجوانان و خدمات راهنمایی و مشاوره آشنا می‌شود.”