وى از ثقات اصحاب حضرت صادق، حضرت کاظم و حضرت امام رضا علیهم السلام است و در کتاب هاى رجال با لقبهاى ( ناب ) به معنى خالص و ( رواسى ) منسوب به تیره اى از قبیله قیس عیلان، یاد شده است. شیخ طوسى وى را در کتاب « الفهرست » به وثاقت و جلالت قدر، ستوده و تألیف کتابى را به او نسبت داده است. حمّاد از کسانى است که به گفته کشّى ، اصحاب ما بر صحت احادیث وى اتفاق نظر دارند. کشّى وفات او را به سال ۱۹۰ هجرى در کوفه نوشته است.