رواق دختر موسی بن جعفر است اینجا                                    حریم فاطمه بنت پیمبر است اینجا
در ِ بهشت برین گر طلب کنی بخدا                                   ببوس با ادب آن را که آن در است اینجا
زمین قم بمثل چون صدف بود آری                                   وجود حضرت معصومه گوهر است اینجا
ببند عقد نماز اندر این مکان رفیع                                            که جای گفتن اللّه اکبر است اینجا
مخوان بخلد برینم ز کوی او ، واعظ                                    برای من ز دو صد خلد بهتر است اینجا
حبیبه ی حق و ریحانه ی رسول وعلی                  

                     یگانه دختر زهرای اطهر است اینجا
ببوس از سر ِ صدق و وفا ضریحش را                    

                        مورد نظر حی ّ وداور است اینجا
از آن شدند سلاطین مقیم ، درکویش                  

               که خاک درگه او زیب افسر است اینجا
تبارک اللّه از این روضه ی بلند رواق                  

                  که از تصوّر و از وهم برتر است اینجا
اگر تجلّی حق بینی از در ودیوار                        

                 عجب مدار که دخت پیمبر است اینجا
برو ، طهارت دل کن بیا به روضه ی او                

                     جای مردم پاک و مطهّر است اینجا
سزد که (معجزه ) قم همچنان بهشت بوَد            

           چرا که دختر موسی بن جعفر است اینجا

         منبع :سایت حضرت معصومه (س)