آقاى ابراهیم محدث بندر ریگى ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق( ره) را به انجام رسانده است.

این کتاب در بیان روایات مربوط به اعمالى است که انجام آن موجب استحقاق پاداش الهى و ترک آن انسان را از بهره الهى بى نصیب مى سازد.

نگاهى به ترجمه:

زبان غربى به جهت خزانه لغت آن در بین زبانهاى دنیا شاید منحصر به فرد باشد. وجود لغات مترادف، متضاد، متشابه در حدّ وفور سبب شده است که این زبان به عنوان غنى ترین زبانهاى دنیا مطرح گردد با در نظر گرفتن این مسئله و ویژگى ساختارى این زبان مى توان اذغان داشت که ترجمه هر متن عربى به زبان دیگر على الاصول دشوار است و هرچند که مترجم با توانایى کامل، مبادرت به ترجمه نماید و ترجمه خوبى هم ارائه نماید، باز به قوت و استحکام و زیبایى متن اصلى نخواهد رسید. در این ترجمه آقاى محدث تلاش نموده است که در حد امکان از مدار نص روایات و اخبار خارج نشود و ترجمه اى مطابق با متن و برابر با اصل آن فراهم آورد که در این زمینه موفقیّت نسبى و خوبى بدست آورده است و از طرف دیگر ترجمه اى به شیوه امروزین که داراى ویژگى روانى و خوشخوان بودن هم باشد ارائه دهد که رعایت توأمان این دو اصل( روانى و دقّت) کارى بس دشوار است.

ولى ایشان تا حدّ زیادى توانسته لباس تحقّق به آن بپوشاند. با همه این مزایا و ویژگیها در ترجمه اشکالاتى وجود دارد مترجم به نسخه هاى خطى و مورد اعتماد خویش و کتابهاى مورد استفاده خویش اشاره نداشته یادى از مترجمان سابق نیز نکرده است. متن روایات هم فاقد اعراب گذارى است و ترجمه فاقد هرگونه مقدّمه اى است، غالبا مترجمان در مقدمه کتاب به شیوه ترجمه، معرفى کتاب و مؤلف و نسخه هاى مورد اعتماد مى پردازد. ضمنا ایشان براى فهم بیشتر خوانندگان پى نوشتها و توضیحات را در میان دو هلال قرار داده و در آخر کتاب آنرا آورده است.

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط انتشارات اخلاق با عنوان چاپ سوم مرداد ماه ۱۳۷۹ در قطع وزیرى چاپ و با فهرست کامل موضوعات به بازار عرضه گردیده است.