معرفى اجمالى

ترجمه كمال الدين و تمام النعمة، اثر شيخ صدوق، با ترجمه آية ا… كمره اى درباره امام عصر( عج) مى باشد.

گزارش محتوا:

از آن جا كه همه مردم زبان عربى نمى دانند، براى فهميدن و دانستن متون دينى به ترجمه ها رجوع مى كنند و متون را به سه گونه مى توان ترجمه كرد: الف) ترجمه كلمه به كلمه: در اين ترجمه واژه اى را از زبان مبداء برمى دارند و واژه معادل آن را در زبان مقصد مى گذارند. ب) ترجمه آزاد: در اين جا مترجم خود را، مقيّد به انتقال دقيق محتواى متن نمى داند، هر چند روح متن مورد نظر در مجموع ترجمه محفوظ است. ج) ترجمه محتوا به محتوا:

در اين نوع ترجمه، نخست معانى دقيقا از لباس زبان اوّل برهنه مى شود و در ذهن جاى مى گيرد، سپس به طور دقيق به لباس دوم آراسته مى گردند. ترجمه هاى قديم تقريبا همگى به شيوه تحت اللفظى بوده است؛ در حالى كه ترجمه هاى معاصر اين ايراد اساسى را ندارد با اين كه ترجمه آية ا… كمره اى اين ايراد را ظاهرا دربردارد؛ ولى از آن جا كه اصل اوّلى اين بوده كه در وهله اوّل در پى افزايش دقّت و صحت باشد؛ به طورى كه هيچ كلمه يا تغيير حرف حديثى نباشد كه معادلى در آن ترجمه نباشد، به اين گونه ترجمه رو آورده است. ايشان در امر ترجمه متن كمال الدين و تصحيح كتاب از نسخه هاى چاپ سنگى 1301 قمرى علينقى كاشانى، نسخه خطى كتابخانه مركزى دانشگاه 1060 قمرى، نسخه خطى مصحح 1077 قمرى و نسخه خطى 1051 قمرى استفاده نموده و براى آن كه خواننده در پيچ و خم نسخه بدل هاى متعدد گرفتار نشوند، از ضبط آنها صرف نظر كرده و از ميان اين نسخه ها عبارت روشن تر و صحيح تر را انتخاب نموده و اختصار و جانب معنا را بيشتر رعايت نموده است.

ساختار و گزارش محتوا:

سرآغاز هفتاد صفحه اى اين اثر يكى از نوشته هاى باارزش آية ا… كمره اى است كه ضمن آن، افزون بر ارائه نگرشى به تاريخ اسلام، درباره موضوع كتاب؛ يعنى مهدويت و نيز زندگى و زمانه شيخ صدوق مطالب سودمندى ارائه كرده است. از اين مباحث، طرح نقش حكومت اسلامى بر اساس مطالبى است كه در روايت مهدويت درباره يك حكومت ايده ال ارائه شده است، عنوانى كه به اين بخش داده، چنين است: تركيب نقشه اصلاح كتاب و سنّت در تجديد حكومت اسلامى.« كمال الدين و تمام النعمة» از يك مقدّمه نسبتا طولانى؛ شامل 55 عنوان تشكيل شده است آية ا… كمره اى اين مقدّمه را باب اوّل به حساب آورده كه حدود يك پنجم كتاب را تشكيل مى دهد كه شامل مباحث كلامى در اثبات درستى عقيده اماميّه در باب امام قائم( عج) و پاسخ به شبهات زيديه، اسماعيليه و ساير فرق اثنا عشريه است. كتاب با عنوان غيبت ادريس پيامبر كه باب دوم است، آغاز مى شود و بعد از ابواب ديگر به باب 22 مى رسيم كه آن علّت احتياج مردم به امام و استدلال كلامى شيخ صدوق آمده است. يكى از ابواب طولانى كتاب با عنوان اتصال وصيّت از زمان آدم( ع) تا روز قيامت كه در پايان بحثى در معناى عترت، آل و اهل آمده است. باب ديگر نصوصى كه بر اثبات دوازدهمين امام شيعه( ع) رسيده بيان شده است.

ابواب پايانى؛ شامل ثواب منتظر، نهى از نام بردن قائم( عج)، علامات ظهور و نوادر كتاب است و استدلال شيخ بر عدم فترت بين رسولان نيز در پايان كتاب و در همين باب آمده است.

نسخه حاضر:

متن عربى بدون اعراب گذارى كتاب در بالاى صفحه و ترجمه در پائين آورده شده است. جلد اول فاقد فهرست است و فهرست موضوعات دو جلد، در اوّل جلد دوم به طور مفصّل تحرير شده است. تاريخ پايان ترجمه 23 محرم 1378 قمرى بدست آية ا… كمرى نگاشته شده است.

اين نسخه با عنوان چاپ سوم پائيز 1377 توسط انتشارات اسلاميّه در دو مجلد چاپ و به بازار عرضه گرديده است.