ابن زیاد در سال ۶۱ هجرى قمرى در کوفه بر منبر رفت و معاویه و یزید را ستود و اظهار مسلمان بودن کرد و مردم را به جنگ با امام حسین(علیه السلام) تحریک نمود.(۱)

پی نوشت:
۱.حوادث الایام، صفحه  ۱۶.