بل،آلفرد اوکتاو

آلفرد اوکتاو بل از خاورشناسان فرانسوى بوده، که مدت مديدى در آفريقاى شمالي اقامت داشت و مدير مدرسه تِلِمسان بوده است.

آثار

فهرستى به زبان عربى و فرانسوى براى کتابخانه دانشگاه قروييون در فاس نوشت، و چاپ و انتشار ((بغية الرّواد فى ذکر ملوک مى بنى عبدالواد)) باترجمه و حواشى به زبان فرانسوى در دو بخش، ((نگاهى به اسلام نزد قبايل بربر)) ((صنعت سفال سازى درفاس)) (1918) ((تصوّف در مغرب اسلامي)) (سالنامه هاى مطالعات شرقى، 1934035)