اين امامزادگان از نوادگان امام جعفر صادق (ع) به شمار مى روند .بقعه آنان که به سه گنبدان نيز شهرت دارد،در جنوب غربى روستاى پلنگ آباد در 24 کيلومترى شرق اشتهارد ،در کنار جاده کرج ،اشتهارد واقع گرديده است.بناى بقعه مرکب از سر در ورودى ،و ساختمان اصلى است .

ورودي بنا شامل ايوانى به عرض 35/4 متر است وراقى مستطيل شکل به طول 13 متر در پشت آن قرار دارد.بناى اصلى که قدمت بيشترى دارد به صورتچهار ضلعى است که به وسيله طاقنما بين اضلاع فيلپوشهاى مقرنس کارى در گوشه ها ،يک طرح هشت ضلعى به وجود آورده است .

گنبد بدون ساقه در قسمت زيرين داراى نقاشيهاى ديوارى جالبى است .اين بقعه داراى سه گنبد آجرى استکه جلوه خاصى به محيط اطراف بخشيده است .به طور کلى اين زيرتگاه ،هم از نظر معمارى به ويژه شکل قوسهاى طاقنما و کاربنديهاى مقرنس دار،و هم از نظر نقاشيهاي روى ديوار و ديگر هنر هاى کاربردى ،از جالب ترين آثار قرت هشتم هجرى است که به مرور زمان در دوره هاي بعدى مرمت و الحاقاتى داشته است .بقعه مزبور با شماره 755 جزو آثار تاريخى سازمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده است .