يکي ازبقاع متبرکه مشهورشهرستان کرج بقعه متبرکه امامزاده طاهر(ع)ازنوادگان امام زين العابدين (ع) است .بارگاه منور ايشان در ابتداى مسير اتوبان کرج ،قزوين ،بعد از پل مهر شهر و در حدود 10 کيلومترى غرب شهرستان کرج واقع شده است .گنبد رفيع ،نوساز و زيباى اين بقعه از ميان فضاى مشجر پيرامون آن هنگام عبور از مسير جاده به خوبى مشخص است .احداث بناى هشت ضلعى بقعه در سال 1374 شروع گرديد و کاشيکارى نماهاى خارجى وداخلى آن به تدريج در حال اجرا است.

يکى از آثار شاخص در اين بقعه مقرنس آويز داخل حرم است که با کاشيهاى معرق پوشش داده شده است .اصل بناى بقعه که در فهرست آثار تاريخى ميراث فرهنگى استان تهران به ثبت رسيده متعلق به دوره صفويه است .