نوشته‌ها

كنيه‌هاي حضرت ابوالفضل العباس (ع)

به حضرت عباس (ع) ، این کنیه ها را داده بودند: ابوالفضل : از آنـجـا کـه حـضـرت را فـرزنـدی بـه نـام ((فـضـل )) بـود، او را بـه ((ابـوالفـضـل )) کـنـیـه داده بـودنـد. شـاعـری در سـوگ ایـشـان مـی گـویـد: ((ای ابـوالفـضـل ! ای بـنـیانگذار فضیلت و خویشتنداری ! ((فضیلت “ جز تو را به پدری نپذیرفت”.[1] ای…