نوشته‌ها

بیست و نه کلید خوشبختی

وظایف متقابل زوجین ۱- عشق و علاقه خویش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نماید. ۲- آراستگی ظاهر در هر سن و سال ۳- مساعد کردن محیط خانه و انجام برخوردهای محترمانه ۴- عذر همسرش را بپذیرد. ۵- از خطای شوهر بگذرد ۶- از خانه شوهر چیزی بدون اجازه او به کسی ندهد. ۷- همسرش را عصبانی و غضبناک ن…