نوشته‌ها

انستیتوى کشورهاى آسیا و آفریقا در مسکو

انستیتوى زبان هاى شرقى در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه مسکو تأسیس یافت که بعداً به انستیتوى آسیا و آفریقا تبدیل شد. گروه هاى فارسى و ترکى از دانشکده زبان و ادبیات به این انستیتو انتقال داده شدند. در سال ۱۹۷۲ ساختار انستیتو تجدید سازمان گردید و براى خود هدفى قرار داد که بر اساس آن، فارغ التحصیلان نه فقط در زمین…