نوشته‌ها

ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب

اشاره: کتاب ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب تألیف حسن بن محمد دیلمی است. ارشاد القلوب، کتاب گران سنگی است که در واقع از سوی این عالم شیعی در قالب وعظ به عالم تشیع هدیه شده است. زیرا در دیدگاه او ـ که منبعث از کلام گهربار رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ است ـ بهترین هدیه و…