نوشته‌ها

قرآن در سخن امام حسن مجتبى (علیه السلام)

اشاره: یکى از رسالت هاى مهم امامان معصوم تبلیغ دین، بیان احکام و تفسیر قرآن است. میراث قرآنى باقى مانده و ارزشمند وجود مبارک امام حسن مجتبی(علیه السلام) از نمونه هاى اعلى و عظیم ذخایر تفسیرى معصومان (علیهم السلام) است. در این مقاله با نگرش قرآنى و تفسیرى امام حسن مجتبی(علیه السلام) آشنا مى شویم. منزلت و…