نوشته‌ها

روزه در ميان پروتستان ها

در ميان پروتستان ها زمان روزه به خود افراد، کليساها، سازمان ها يا جوامع مسيحى بستگى دارد. برخى به طور کامل از لب زدن به آب و غذا خوددارى مى کنند، اما برخى ديگر تنها به نوشيدن مايعات اکتفا مى کنند و غذاهاى خاصى مى خورند. آن ها از خوردن يک يا چند وعده غذا صرف نظر مى کنند و از تن دادن به وسوسه هاى خوردنى و غيرخور…