نوشته‌ها

دیدگاه مستشرقان درباره مبدا شیعه

دیدگاه مستشرقان درباره مبدا شیعه یولیوس فلهاوزن او می‏گوید: «این که آرای شیعه با دیدگاه ایرانیان سازگاری دارد در این مطلب شکّی نیست، ولی این که این آرا برگرفته و متأثّر از ایرانیان است دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه روایات تاریخی خلاف آن را به اثبات می‏رساند...»." ۱ ". مستشرق جولد تسهیر او می‏گوید: «این…