نوشته‌ها

آداب معنوي

1- فهميدن و پى بردن به عظمت کلام، به اين معنى که بداند «قرآن» کلام الهى است که از عرش عظمت حق نزول نموده تا به مرتبه افهام خلق رسيده براى اينکه بشر را از تيهِ ضلالت و سرگردانى به سرمنزل سعادت جاودانى هدايت کند. و کليد خزائن گوهرهاى گرانبهائى است که هر که بچنگ آورد، بغناى حقيقى نائل گردد و آب حياتى است که هرک…