نوشته‌ها

وجدان کار و احساس تعهد

 بحث وجدان‌کارى و تعهد سازمانى کارکنان، از جمله مباحثى است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مدیران بوده و شکل‌گیرى آن نیازمند توجه به مؤلفه‌های متفاوت است. محور و چارچوب اصلی وجدان‌کارى، سه مؤلفه فرد، کار و مدیریت را در بر می‌گیرد. مشاهدات روزمره ما از خودمان، بیانگر این واقعیت است که متأسفانه ما ب…

زنان‌ در مدیریت‌

طبق‌ آمار سازمان‌ بین‌المللی کار، زنان‌ الجزایر با ۸ درصد، کمترین‌ و زنان‌ فنلاندی با ۴۷ درصد، بیشترین‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. جامعه‌پذیری زنان‌ طوری است‌ که‌ آنان‌ را فاقد اعتماد به‌ نفس‌ و تصمیم‌گیری برای رقابت‌ با مردان‌ در فعالیت‌های اجتماعی تربیت‌ می‌کند. یک‌ مانع‌ پیشرفت‌ زنان، فقدان‌ فرصت‌ برای…