نوشته‌ها

آيين صابئين

صابئين يا مندائيان (پيروان حضرت يحيى) در روزهاى ويژه اى از سال که آن ها را مبطل مى نامند از خوردن گوشت، ماهى و تخم مرغ خوددارى مى کنند. از جمله اين روزها 26، 27، 28، 29 و 30 ماه سمبلتا، روزهاى ششم و هفتم ماه دولا و روز دوم ماه هطيا است. آن ها روزه واقعى را روزه دار بودن اعضا و جوارح آدمى مى دانند. که…