نوشته‌ها

جوان و دوستى افراطى

ارزش دوستى را زمانى بهتر مى توان فهمید که رنج تنهایى را تصور کنیم و از لذت مصاحبت محروم شویم. تنهایى، از سخت‌ترین مصائب انسان است. حتى در جایى که تنها هستیم با یاد دوستان، خوش هستیم. البته فقط دوستى با اشخاص بزرگ و معروف، مفید نیست، بلکه دوستى اشخاص معمولى هم مى تواند مفید باشد. جوانان نیز از این قاعده مست…