نوشته‌ها

شیوه‌های آموزش و جذب فرزندان به نماز با تأکید بر نقش الگویی والدین(۱)

ضرورت آموختن نماز به فرزندان زندگی پاکیزه، هنگامی به دست خواهد آمد که انسان، دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارد تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه‌های بدی و فساد مبارزه کند و دست شیطان‌های درونی و برونی را از سر خود کوتاه کند. توفیق این ذکر و حضور همیشگی، فقط به برکت نماز به دست می‌آید. «نماز در حقیق…