نوشته‌ها

دلبستگى در کودکان

مقدمه دلبستگى عبارت است از پیوند عاطفى عمیقى که با افراد خاص در زندگى خود برقرار می‌کنیم، طورى که باعث می‌شود وقتى با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از این که آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. نوباوگان در پایان سال اول زندگى، به افراد آشنایى که نیازهاى جسمانى …

روابط دختر و پسر در قرآن (۱)

مرتضى دانشمند یکى از مسائِل فرهنگى ـ اجتماعى جامعهٔ ما، مسألهٔ ارتباط دختر و پسر است. این مسأله در جامعهٔ ما به طور کامل حل نشده و جایگاه درخورِ خود را نیافته است. این مشکل، در بعضى اماکن و شرایط، مثل دانشگاهها، پارکها، کوچه‌ها، خیابانها، مجالس و محافل و شب نشینی‌هاى متقابل فامیلی، نمود بیشترى پیدا…